Javna razgrnitev osnutka prostorskega načrta za območje vrtnarije Stara vas

MO Velenje pristopa k javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03), ki poteka v Uradu za urejanje prostora MO Velenje v 1. nadstropju upravne stavbe do torka, 4. avgusta. V sredo, 26. julija, ob 16. uri bodo v sejni dvorani MO Velenje pripravili javno obravnavo osnutka odloka o OPPN_03.

Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o OPPN_03 in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge. Investitor je zainteresiran, da bi območje sedanje vrtnarije PUP v Stari vasi revitaliziral in namenil sodobnemu bivanju. Lokacija je zelo atraktivna zaradi bližine mestotvornih funkcij in Sončnega parka, ki je dragocena površina za urbano rekreacijo in oddih. Na severnem delu območja bo stal večnamenski objekt, v katerem bo tudi klančina v podzemno etažo s parkirišči. Na območju je predvidenih šest blokov s stanovanji ali oskrbovanimi stanovanji za starejše; bloki bodo razporejeni okoli središčnih površin, namenjenih samo pešcem. Prostor med zgradbami bo ozelenjen; območje se bo z mestnim parkom povezalo z novim prehodom za pešce čez Kidričevo cesto.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in zainteresirana javnost na kraju javne razgrnitve, po elektronski pošti na naslov info@velenje.si ali pa jih pošljejo na naslov Mestna občina Velenje, Urad za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje.