Klasirnica je predvidena za rušenje

Leta 2005 je Premogovnik Velenje prenehal uporabljati objekt Klasirnica za namene klasiranja premoga, objekt pa brezplačno prenesel v last Mestne občine Velenje. V Upravi Mestne občine Velenje so takrat želeli objekt preurediti v muzej tehnične in prostorske dediščine moderne zgodovinske rudarske regije.

Kot viri financiranja so bili predvideni različna evropska sredstva, zasebni prispevki gospodarstva, nacionalni proračun in proračun regije ter lokalnih skupnosti. Primernih razpisov za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev v tem obdobju in za takšen namen ni bilo, sama investicija revitalizacije objekta pa je za občinski proračun previsoka. Zato so se odločili, da se preureditev Klasirnice ne izvede in da je objekt najbolj smotrno porušiti, kar pozdravljajo tudi mnogi prebivalci Pesja.

Sklenjeno je bilo, da bodo z rušitvijo objekta začeli najkasneje v obdobju enega leta po preusmeritvi odvoza premoga iz jame na jašek NOP II. Ker je Premogovnik Velenje v tem času spremenil namembnost jaška NOP II., na nadaljnje aktivnosti Premogovnika Velenje še čakajo. V dolgoročnih
poslovnih načrtih Premogovnika ostaja industrijsko območje Klasirnice namenjeno transportu premoga iz jame ter drobljenju in klasiranju premoga za nadaljnjo rabo v Termoelektrarni Šoštanj. Trenutno so v fazi posodobitve Klasirnice, zato odločitve o tem, kdaj bi objekt lahko bil porušen, še ni.