Vloga za energijsko toplotni dodatek na voljo tudi na spletu

Mestna občina Velenje je uvedla nov energijsko toplotni dodatek, s katerim želi zaščitili socialno ranljive odjemalce toplotne energije iz daljinskega ogrevanja pred posledicami dviga cen energentov in življenjskih potrebščin. Vloga je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane/E-vložišče, kategorija Zdravstvo in sociala), natisnjeno vlogo lahko dobite tudi v sprejemni pisarni.
Energijsko toplotni dodatek se dodeljuje za obdobje od 1. 2. do 30. 4. 2023, rok za predložitev vlog je 30. 6. 2023. Upravičenci so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje in prejemniki enkratne izredne denarne pomoči v tekočem letu.
Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije in mora biti namensko porabljen, zato se s soglasjem upravičenca nakaže neposredno Komunalnemu podjetju Velenje. Dodatek se dodeljuje na podlagi vloženih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev glede na vrstni red vloženih popolnih vlog.
Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko vlagatelji oddajo po navadni pošti (Titov trg 1, Velenje), osebno ali na elektronski naslov: info@velenje.si.
Poleg izpolnjene vloge so obvezne tudi naslednje priloge: kopija zadnjega računa za storitve toplotne energije daljinskega ogrevanja Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., in v primeru, da je vlagatelj najemnik in je na računu naveden njegov najemodajalec, je obvezna priloga tudi najemna pogodba ali drugo dokazilo, s katerim izkazuje, da je najemnik.