Svetniki obravnavali kar 23 točk dnevnega reda

Velenje, 22. marec – 24. sejo Sveta MO Velenje je z burno razpravo že pod točko dnevnega reda z vprašanji svetnikov sprožil dr. Franc Žerdin, ki je postavil vprašanje glede nakupa kampa ob Velenjskem jezeru. Župan Peter Dermol je izpostavil, da je ključna težava pri tem dogovarjanje z lastnikom Premogovnika Velenje, to je HSE, saj občina s Premogovnikom dobro sodeluje in se dogovarja glede zemljišč, odločitve pa padejo pri lastniku. “Interes lokalne skupnosti je, da zaščitimo strateška zemljišča, ki so nekoč bila degradirana, zdaj pa so sanirana in so namenjena nadaljnjemu razvoju. Ni nam preostalo drugega, kot da vložimo tožbo, da imamo ob morebitni prodaji zemljišča špekulantom možnost pravne rešitve. Naš cilj je, da kamp letos živi, da dobi novega lastnika ali upravitelja in da zaključimo spor,” je poudaril Peter Dermol.

Med vprašanji svetnikov je bilo tudi, kakšno je stanje zaklonišč v občini, kje so in koliko jih je. Alenka Rednjak je odgovorila, da je v občini 42 zaklonišč, od tega jih 5 upravlja Mestna občina, 15 podjetja in zavodi, 22 pa etažni lastniki. Lastniki so tudi odgovorni za njihovo redno vzdrževanje. Po aktualnem pregledu ugotavljajo, da so zaklonišča v primernem stanju, seznam vseh zaklonišč pa je objavljen na spletni strani uprave RS za zaščito in reševanje.

Na seji so svetniki podprli predlog sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Cene so se glede na povišanje stroškov materiala, dela in prehrane povečale, a se končna cena oskrbe v Vrtcu Velenje za uporabnike ne spremeni, saj bo to breme prevzel proračun MO Velenje.

Svetniki so na seji slišali še obsežno in zelo kakovostno predstavitev Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028 in ga potrdili, prav tako predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo, s katerim bomo v občini omogočili uporabnikom te storitve, da celotnega bremena ne prevzame stranka, ampak da bo dobrih 24 € prispevala občina in tako povečala dostopnost e-oskrbe.

Več razprave je sprožil tudi Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje, s katero bi profesionalizirali, poenotili, bolje organizirali in opremili ter s tem povečali učinkovitost gasilske dejavnosti. Kot je poudaril župan, ugotavljamo, da se naloge in obveznosti gasilcev povečujejo, reševanja so vedno zahtevnejša, gledati pa je treba tudi v prihodnost. “Sodelovanje gasilcev zahteva gradnja tretje razvojne osi, podjetje Gorenje Hisense namerava izločiti gasilsko enoto iz podjetja, z zapiranjem Premogovnika Velenje se lahko v bodoči javni zavod prenese tudi dejavnost jamske reševalne službe. Z javnim zavodom bomo profesionalizirali področje gasilstva, ga povezali z delovanjem civilne zaščite in umestili v Satelitski urgentni center,” je poudaril župan.