SEJA MOV: Uvoz premoga ni v interesu lokalne skupnosti, ampak države

Na drugi redni seji v novem sklicu se je sestal Svet Mestne občine Velenje, ki mu je prisostvovalo vseh 32 članov sveta. Med 23. točkami dnevnega reda se jih je precej nanašalo na sprejem sprememb odlokov, organizacijska vprašanja ter spremembe in dopolnitve v organih in komisijah ter na poročila o delovanju izobraževalnih institucij.

Največ časa pa so se zadržali pri 4. točki dnevnega reda, pri kateri so se seznanili s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga. Pretekle aktivnosti je uvodoma povzel župan Peter Dermol, najobširneje je o tem govoril predsednik odbora za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v TEŠ dr. Franc Žerdin. Na seji so bili prisotni tudi Drago Skornšek, član uprave HSE in vodja projektne skupine za uvoz premoga, mag. Marko Mavec, generalni direktor PV, dr. Janez Rošer, direktor PV, Viktor Vračar, direktor TEŠ, Franc Obu, predsednik Sveta KS Pesje, predstavnici iniciative Špeglova Barbara Mastnak in Alenka Košir.

Vpliv na življenje v Pesju

Vsi so povzeli dogajanje in aktivnosti po pričetku uvoza premoga, za katerega so soglašali, da si ga nihče v Šaleški dolini ni želel. »Zgodil se je zaradi kaotične energetske politike v Sloveniji in ker nimamo veljavnega razvojnega koncepta, s katerimi energetskimi viri se bo država dolgoročno oskrbovala. Politika je nekaj let »zapirala« Premogovnik Velenje, ob vseh negativnih posledicah v podjetju, ki se ni razvijalo, so prazne tudi šole, ki izobražujejo za rudarske poklice. Energetska podjetja vodijo trgovci, a ker so v večinski lasti državi, bi jim morala biti v prvi vrsti naloga zagovarjanje interesa državljanov, ne ustvarjanje dobička,« je bil kritičen dr. Franc Žerdin.

Franc Obu je orisal potek dela in vključevanja KS Pesje v aktivnosti odbora. So proti uvozu premoga, dokler se ne uredi problem prašenja in hrupa z razkladalne postaje, podpirajo predlog župana za imenovanje komisije za ocenjevanje ogroženosti zdravja ljudi in živali zaradi vdihavanja premogovega prahu in vpliva hrupa. »Razkladanje premoga se nadaljuje kljub sklepu, da se mora ustaviti do ureditve. Napovedujemo ukrepe državljanske nepokorščine, če se bodo negativne aktivnosti nadaljevale,« je dejal Obu, Barbara Mastnak pa je opisala vsakodnevno stanje in neposredne vplive razkladanja premoga na življenje na Špeglovi ulici.

Trudijo se povečati odkop

»Glavna naloga Premogovnika Velenje v tem trenutku je povečanje odkopa premoga. Intenzivno delamo na dveh akcijskih načrtih za leti 2023 in 2024. Težava je, ker imamo premalo izdelanih podzemnih prostorov in letos bo treba pripraviti čim več prostorov za zadnjo četrtino leta in za leto 2024. Načrt odkopa za letos je bil 2 mio ton, a smo ga povečali za 250.000 ton, prihodnje leto pa bi lahko odkopali 2,5 mio ton. Ocenjujemo, da bo v prihodnjih dveh letih uvoz premoga še potreben,« je aktualno situacijo v Premogovniku Velenje razložil mag. Marko Mavec.

Dr. Janez Rošer pa je razložil aktivnosti, ki tečejo za prestavilo razkladalne postaje uvoženega premoga. Lokacija je ob deponiji premoga ob podjetju PLP. »Prejšnji teden smo imeli uspešen sestanek s predstavniki Slovenskih železnic. Premog bo namreč transportiran preko sedanjih železniških tirov na progi Šoštanj-Velenje, namestitev dvigala za prenos premoga pa zahteva projektno dokumentacijo. Še vedno dinamika kaže, da bomo razkladalno postajo lahko premestili v marcu,« nam je povedal dr. Rošer.

Škoda se dogaja vsak dan

Župan Dermol je ob koncu vseh predstavitev predstavil sklep o stališčih Sveta MOV do uvoza tujega premoga in poudaril, da čuti moralno dolžnost, da hitro ukrepa, ker se škoda dogaja vsak dan in je na mizi že tudi predlog za povišanje cene toplotne energije.

V sklepu med drugim piše, da »Svet sprejema razlago o nujnosti začasnega uvoza premoga do vzpostavite normalne proizvodnje premoga v PV. Uvoz ni v interesu lokalne skupnosti, ampak države. Svet se je seznanil z dejstvom, da razkladanje premoga na trenutni lokaciji negativno vpliva na življenje v lokalni skupnosti. Zahtevajo povrnitev nastale škode krajanom KS Pesje od energetskih družb. Premog ni namenjen proizvodnji toplotne energije, ampak električne energije z namenom reševanja energetske krize. Svet zahteva, da cena toplotne energije ostane enaka, zato mora biti temu prilagojena tudi cena domačega premoga za proizvodnjo toplotne energije kot nadomestilo za nastalo škodo, ki nastaja pri pridobivanju premoga in proizvodnje električne energije,« še med drugim piše v omenjenem sklepu, ki so ga svetnice in svetniki podprli.

Koncesije za štiri zdravnike

Svetniki in svetnice so obravnavali tudi odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje in ga sprejeli, s tem pa dali podlago za razpis za izdajo štirih koncesij.

»Izredne razmere v zdravstvu zahtevajo tudi izredne ukrepe in sprejeti dokument pomeni aktivno reševanje trenutne situacije v ZD Velenje,« je povedala podžupanja za družbene zadeve Aleksandra Vasiljević. »Če bomo z odlokom o podelitvi koncesij pripomogli, da pridejo novi zdravniki v naše okolje, se bo dvignila raven zaupanja v zdravstveni sistem, zdravstvene delavce in bo omogočena kakovostna in varna zdravstvena oskrba za vse občanke in občane.«