V Šoštanju 32, v Šmartnem ob Paki pa 15 tisočakov za kmetijstvo

Občina Šoštanj bo letos za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja iz proračuna namenila 32.000 evrov. Razpis bodo na pobudo odbora za kmetijstvo, ki deluje pri svetu Občine Šoštanj, objavili v teh dneh. Znesek ni prav visok, je pa za 2.000 evrov višji, kot so kmetijskemu gospodarstvu in razvoju podeželja v Šoštanju namenili lani. Znotraj posameznih ukrepov je največ sredstev namenjenih za pomoč pri naložbah v kmetijsko gospodarstvo. Komisija je za vsak ukrep predvidela določen znesek, imela pa bo možnost, ko se bo odločala o dodelitvi sredstev, da višino prilagodi vlogam. Podaja vloge je enostavna. Obrazci bodo objavljeni na spletni strani Občine Šoštanj, vlagatelji pa jih lahko dobijo tudi na sedežu uprave. K vlogi je treba priložiti mnenje kmetijsko-pospeševalne službe in predračun za artikle, ki jih vlagatelj želi nabaviti. Rok za prijavo na razpis je 12. april, razen za zavarovalne premije, kjer je rok 14. avgust.

Občina Šmartno ob Paki je v letošnjem občinskem proračunu predvidela za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v lokalni skupnosti 15.000 evrov. V javnem razpisu za zbiranje vlog je tudi opredelila, za katere ukrepe lahko občani prosijo za pomoč. Ukrepov je šest, med drugim za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za plačilo zavarovalnih premij, za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih ter živilskih proizvodov, za vlaganja v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter za predelave in trženja. Za glavnino predvidene pomoči je zadnji dan za oddajo vloge 26. marec.