Predstavljamo kandidate za župane Šaleške doline

Mestna občina Velenje

Bojan Kontič, SD

Starost: 57; Rojstni kraj: Slovenj Gradec; Bivališče: Stara vas, Velenje; Stan: poročen; Otroci: sin Mitja; Izobrazba: diplomirani upravni organizator; Konjički: branje, ukvarjanje z domačimi živalmi, sprehodi in izleti
Sedanje delo: župan Mestne občine Velenje;
Politična opredelitev: socialni demokrat
Ste za uvedbo participativnega proračuna: da
Glavne značilnosti volilnega programa: Program je konkreten in realen, izhaja iz potreb in možnosti. Obljubljam le uresničljivo in enostavno preverljivo. Temeljni projekti programa že tečejo ali pa so že zasnovani: prireditveni prostor in oder ob Velenjskem jezeru, prenova Starega Velenja, nadzidava doma za varstvo odraslih, kolesarska povezava Velenje–Dolič, nadgradnja mestnega kolesarskega omrežja, širitev poslovne cone Stara vas, urbani park s progo BMX in skate parkom, energetska prenova bazena in šole v Plešivcu, vrtec v Vinski Gori, ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter javni vodovod na celotnem območju občine, komunalna ureditev zazidalnih površin, sprotna obnova občinskih cest, obnova in gradnja pločnikov. Ob njih bomo nadaljevali ukrepe za spodbujanje razvoja turizma, hitro gradnjo 3. razvojne osi, posodobitev obstoječih prometnih povezav in ohranjanje visokih standardov na vseh področjih.

 

Matej Jenko, Zbor članov MO Dobra država Velenje

Starost: 51; Rojstni kraj: Slovenj Gradec; Bivališče: Velenje; Stan: v zvezi; Otroci: hči; Izobrazba: visoka, univerzitetna; Konjički: narava – posebej gobe, umetnost, glasba.
Sedanje delo: direktor:
Politična opredelitev: verjamem v dobro ljudi
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Seveda, saj sem ga že predlagal županu Kontiču in mestnemu svetu, pa sta ga župan in vladajoča oblast (SD, SMC, DESUS) ignorirala, zato ga na seji sveta nismo niti obravnavali.
Glavne značilnosti volilnega programa: Sprejeli bomo vizijo in strategije razvoja mesta Velenja ‘Za nov, optimističen pogled v prihodnost’. V skladu s tem bomo ustvarjali pogoje za nova, dobro plačana delovna mesta. Postavili bomo nove temelje za mlado generacijo in razmišljali bomo tudi o tistih, ki so kje drugje.  Spremenili bomo enoumno vodenje občine in njenih nedomišljenih projektov. Sprejemalo se bo predloge in ideje glede na realno vrednost, neodvisno od barve predlagatelja. Projekti se bodo načrtovali v skladu z vizijo in sprejetimi strategijami, vodilo se jih bo z usklajenimi cilji in kriteriji, ki jih bo potrebno zasledovati in doseči.  Razbremenili bomo s prometom obremenjeni center mesta.
Urgentni zahtevek za takojšnji začetek gradnje velenjske obvoznice na 3. razvojni osi, odsek Selo–Pesje. Hkrati je potrebno urediti tudi cesto proti Celju. Vsakodnevno čakanje v vrsti je nevzdržno.

 

Mihael Letonje, SLS

Starost: 54 let; Stanujoč: Efenkova 36, Velenje; Stan: poročen; Otroci: hčerka Klara, stara 30 let, in sin Jure, star 25 let; Izobrazba: strojni tehnik in šola za gostinstvo; ; Konjički: šport, zlasti košarka
Sedanje delo: 30 let samostojni podjetnik – gostinec, zadnji dve leti pomaga ženi pri administraciji, nabavi in razvozu materiala v zobotehničnem laboratoriju
Politična opredelitev: SLS
Glavne značilnosti volilnega programa: Kot župan bom najprej prisluhnil občankam in občanom Velenja, njihovim težavam in stiskam. Takoj bom začel izvajati konkretnejše aktivnosti, da se začne gradnja 3. razvojne osi; oživitev projekta izgradnje novega nogometnega stadiona in športne dvorane; izgradnja novega Doma za varstvo odraslih ali obnovitev obstoječega z nadgradnjo; participatorni proračun – financiranje projektov, ki jih predlagajo občani; v največji možni meri, zaustavil bom masovni nekontroliran prihod tujcev v Velenje in odhod mladih, izobraženih iz Velenja; znižal ceno komunalnih storitev na raven pred podražitvijo; večjo pozornost namenil razvoju podeželja, manjših lokalnih središč in tam živečim občanom; poskrbel, da Velenje dobi večjo veljavo kot mestna občina in kot peto največje mesto v Sloveniji; za boljši in učinkovitejši razvoj turizma; več stanovanj, tudi manjših socialnih in cenejših za mlade družine; ureditev lastništva funkcionalnih zemljišč. Aktivno bom podpiral politiko hitrejšega razvoja Velenja (delovna mesta, zlasti za mlade, nove gradnje, hitrejši in prijaznejši razvoj malega gospodarstva, privabiti kapital od drugod …).

 

Breda Kolar, SMC

Starost: 57 let; Rojstni kraj: Celje; Bivališče: Splitska ulica 30, Velenje; Stan: poročena; Otroci: dva; Izobrazba: visoka strokovna; Konjički: sonaravno vrtičkarstvo, ročna dela, ples, kolesarjenje, sprehodi, branje
Sedanje delo: podžupanja
Politična opredelitev: socialno liberalna
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da
Glavne značilnosti volilnega programa: brezplačni vrtec 1 leto pred začetkom šolanja; center za varstvo otrok zunaj poslovnega časa vrtca; pediatrična ambulanta vse dni v tednu; specializirane ambulante za otroke/mladostnike; mladinski center na zelenici nasproti NC Velenje; Velenje ZERO WASTE občina; Velenjsko jezero med kopalne vode; Bicy – električna kolesa; tudi za turiste; hitropolnilne električne postaje; telovadnica za OŠ Gustava Šiliha; kolesarske poti – povezati Koroško in Savinjsko regijo, Šoštanj, Žalec, Dobrno; prilagoditev športnih objektov za potrebe priprav športnikov; postajališče za avtodome; 3. razvojna os; posodobitev železnice Velenje–Celje; rekonstrukcija regionalne ceste Arnače–Ložnica; urediti nevarne odseke na mestnih cestah (Konovo); stanovanjske zadruge za mlade in mlade družine; domska oskrba in pomoč na domu po načelu dolgotrajne oskrbe; prireditveni prostor, prireditveni oder; dostopi in prehodi za invalide.

 

Jože Hribar, Naše Velenje

Starost: 48 let; Stan: poročen; Otroci: da; Konjički: zbiratelj vinilnih plošč, CD-jev in stripov
Politična opredelitev: rad imam Velenje
Ste za uvedbo participativnega proračuna: sem, ker je to najbolj pošten proračun, ki se res prilagodi volji občanov, saj v proračun preko davkov tudi prispevajo denar, ki se troši za skupne projekte. S tem bi se izognili nepotrebnim in dragim projektom, ki so že vnaprej obsojeni na propad.
Glavne značilnosti volilnega programa: Naše Velenje je edina stranka s sedežem v Velenju. Ustanovljena je ravno zato, ker nam je dovolj neizpolnjenih obljub! Smo proti korupciji, proti zapravljanju sredstev za nepotrebne in drage projekte, po drugi strani pa so zaselki, kjer imajo še vedno makadamske ceste. Boj proti organiziranemu razpečevanju drog po mestu. Vrnitev bazena na igrišče, ker je nepredstavljivo, da se otroci učijo plavati v najglobljem jezeru v državi. Vdovam in vdovcem po 65. letu bi oprostili plačevanje grobnega mesta. Velenje potrebuje novo športno dvorano, ne pa glasbenega prizorišča ob jezeru, Rdečo dvorano pa bi namenili multikinu, bovlingu, biljardnici, restavraciji za staro in mlado. Smo za obvoznico mimo Velenja, aktivno zaposlovanje mladih in izobraženih ter zajezitev uvoza nekvalificirane delovne sile iz tujine ter tudi uvedbo registrskega območja VE.

 

Suzana Kavaš, SDS

Starost: 44; Bivališče: Špeglova ulica 2, Velenje; Stan: zunajzakonska skupnost; Otroci: hčerka Ana; Izobrazba: VII. univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka gradbeništva; Konjički: gobarjenje, vrtnarjenje, ročna dela
Sedanje delo: Dolgoletne izkušnje s področja gradbeništva, vodenja gradbišč, odgovorna vodja najzahtevnejših gradbenih projektov v Sloveniji, kot pooblaščena inženirka za gradbeništvo, nepremičninska posrednica
Politična opredelitev: SDS
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da – predlagamo, da bodo o tem, kako se bo trošil del investicijskega dela proračuna, odločali prebivalci ožjih delov občine Velenje.
Glavne značilnosti programa: Skupaj zmoremo več #zateVELENJE – Za ničelno stopnjo tolerance do klientelizma in korupcije; za enakomeren razvoj, uravnoteženo in pregledno poslovanje občine (objava vseh poslovnih zadev občine v vrednosti nad 1000 evrov) ter boljši nadzor nad poslovanjem občine; za znižanje cen komunalnih storitev; za spodbudno stanovanjsko politiko in pomoč za mlade družine; za izgradnjo varovanih stanovanj in povečanje kapacitet domov za ostarele; za 100 evrov in slovensko zastavo na prvi dan šole za vsakega prvošolca; za varno Velenje, ki bo brez migrantov; za zagotavljanje spodbudnega poslovnega okolja za rast podjetij; za Velenje – pametno mesto kot skupno stičišče raziskovalcev, strokovnjakov, gospodarstva; za boljše, varne in posodobljene vse prometne povezave; za mestno tržnico, stičišče podeželja in mesta – gospodarska priložnost za lokalne proizvajalce hrane; za letni bazen in boljši izkoristek Velenjske plaže.

 

Občina Šoštanj

Darko Menih, SDS

Starost: 70 let; Rojstni kraj: Topolšica; Bivališče: Topolšica 50, Topolšica; Stan: poročen (žena Marjana); Otroci: trije (Kajetan, Polonca, Helena), 4; vnuki (Noemi, Kilian, Lena, Leon); Izobrazba: 7. stopnja (prof. športne vzgoje); Konjički: druženje s psom Linkom
Sedanje delo: župan Občine Šoštanj
Politična opredelitev: član SDS
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da
Glavne značilnosti volilnega programa: Odškodninski zakon za degradirano okolje; ohranitev statusa Bolnišnice Topolšica; ustrezna zdravstvena oskrba v občini; povečanje turistične ponudbe in novih delovnih mest; izgradnja stanovanj za mlade družine; finančna pomoč; povečanje sredstev ob rojstvu otroka; pomoč pri štipendiranju nadarjenih in socialno ogroženih študentov; skrb za starejše občane; povečanje sredstev za civilno zaščito, za gasilska in ostala društva; dokončanje kanalizacijskega in vodovodnega sistema; subvencioniranje malih čistilnih naprav; posodobitev javne razsvetljave, krajevnih cest; sanacija plazov; oživitev in prenova Trga bratov Mravljakov; nova avtobusna postaja; železniški podhod; parkirišča pri Muzeju in Gasilskem domu; izgradnja Športnega parka, pločnika in kolesarske poti v Lokovici; Muzeja usnjarstva na Slovenskem – II. faza; obnova Puharskega mostu, okolice Pustega gradu; ceste do Zavodenj; kolesarskih poti med občinami; razširitev proge »Šoštanjskega busa«; lastninjenje graščine Gutenbuchel. Pridobivanje evropskih, kohezijskih, ministrskih in donatorskih sredstev.

 

Matič Mežnar, Mladi za Šoštanj

Starost: 30 let; Rojstni kraj: Slovenj Gradec; Bivališče: Florjan 35, 3325 Šoštanj; Stan: V razmerju; Izobrazba: Diplomirani ekonomist; Konjički:
Prvoligaški nogometni sodnik, športnik, organizator dogodkov
Sedanje delo: Strokovni sodelavec v bančništvu
Politična opredelitev: Neopredeljen/neodvisen
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da
Glavne značilnosti volilnega programa: Ključni poudarki so rešitev sistemske sanacije Šaleške doline. Sam predlagam konkretno rešitev, in sicer da se le ta sanira iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, kjer Slovenija zbira sredstva od prodaje CO2 kuponov. TEŠ bo v letu 2019 plača okrog 70 milijonov evrov kazni iz naslova onesnaževanja. Prav je, da se del teh sredstev vrne v Šaleško dolino.
Pomembno se mi zdi tudi, da se v občino vrnejo mladi in izobraženi, ki tu vidijo premalo priložnosti. ZA le to je treba vzpostaviti industrijsko cono in v Šoštanj pripeljati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Poleg navedenega menim, da je potrebno nameniti več sredstev za šport turizem, kulturo, društva in krajevne skupnosti. Vse navedeno se je namreč bistveno zmanjšalo po zaključku financiranja s strani TEŠ in že danes so vidne negativne posledice. Zavzemal se bom tudi za rešitev migrantske problematike v občini Šoštanj.

 

Bojana Žnider, SD

Starost: 53 let; Rojstni kraj: Slovenj Gradec; Bivališče: Aškerčeva cesta 8 b, Šoštanj; Stan: poročena; Otroci: 2 otroka (dvojčka); Izobrazba: diplomirana ekonomistka; Konjički: planinarjenje, odbojka, kolesarjenje
Sedanje delo: področje investicij in kohezijskih projektov v upravi Mestne občine Velenje
Politična opredelitev: socialna demokratka
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Vsekakor sem ZA, to je ena od točk mojega volilnega programa
Glavne značilnosti volilnega programa: Živim v mestu, dobesedno na dvorišču TEŠ-a, in verjemite, da bom naredila vse, da končno sklenemo dolgoročni pisni sporazum z lastnikom TEŠ-a in PV kot nadomestilo za degradacijo okolja. Kot županja se bom zavzemala za to, da oživimo mestno jedro s tem, da napolnimo prazne lokale z najemniki, da z nepovratnimi sredstvi damo nove vsebine degradiranemu okolju, da bomo zgradili novo Avtobusno postajo v Šoštanju, da ustvarimo prijazno okolje za podjetnike, ki bodo v občino pripeljali svoja podjetja in zagotovili nova delovna mesta, želimo postati občina, prijazna mladim družinam (razne subvencije, nižje položnice za otroke, ki obiskujejo vrtec), štipendirali bomo deficitarne poklice, ohranjali bomo kulturno dediščino, zgradili oskrbovana stanovanja in ne nazadnje bomo atraktivno osvetlili Pusti grad.
S sistemom Participativnega proračuna pa bomo skupaj zgradili Šoštanj Enakih Možnosti za vse.

 

Občina Šmartno ob Paki

Maja Ažman, SLS

Starost: 37 let; Rojstni kraj: Slovenj Gradec; Bivališče: Šmartno ob Paki 123 a, Šmartno ob Paki; Stan: samska; Otroci: 1 otrok (4-letni fant); Izobrazba: V. stopnja; Konjički: pohodništvo, tek, prostovoljno delo
Sedanje delo: strokovni sodelavec v TIC-u
Politična opredelitev: SLS
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da
Glavne značilnosti volilnega programa: Kot županja bom na prvo mesto postavila transparentno in pregledno delo Občine. Občanom zagotoviti dostopno, ažurno in prijazno javno upravo in s tem še bolj približati delovanje Občine vsem uporabnikom, predvsem približati upravne postopke občanom. Občinski proračun mora biti investicijsko in družbeno-kulturno naravnan – združevanje skupnih služb in s tem zmanjšanje stroškov so nujni korak pri tem. Že nekaj let smo v Evropi, a sredstva od tam redko najdejo pot do nas. Ne samo za ceste in kanalizacijo – tudi za prepotreben razvoj turizma in podjetništva. Ideje o kolesarskih poteh, pumptrack stezi, virtualnemu muzeju šolstva v čudoviti zgradbi prve šole v našem kraju bi lahko zaživele ob rednem spremljanju objav razpisov. Razmere v zdravstvu na primarni ravni niso spodbudne. Težave povzročajo čakalne vrste in menjave zdravnikov, zato je nujna stabilnejša kadrovska struktura v ZD Šmartno ob Paki.

 

Janko Kopušar, neopredeljen

Starost: 53 let; Rojstni kraj: Celje; Bivališče: Slatina 6 a, Šmartno ob Paki; Stan: poročen; Otroci: Vita – 18 let, Žan – 16 let; Izobrazba: univerzitetni dipl. ekonomist; Konjički: rekreacija, sprehodi, smučanje, družina
Sedanje delo: župan Občine Šmartno ob Paki
Politična opredelitev: neopredeljen
Ste za uvedbo participativnega proračuna: Da
Glavne značilnosti volilnega programa: Kot župan se bom zavzemal za: izvedbo projektov prometne infrastrukture; nadaljevanje aktivnosti na področju kanalizacije in malih komunalnih čistilnih naprav, izvedbo prizidka k vrtcu in energetskih sanacij; izvedbo projektov kolesarskih in pešpoti; izvedbo projektov za razvoj turizma; podporo podjetništvu; izboljšanje zdravstvenih storitev; izboljšanje gostinske, oskrbne in storitvene dejavnosti; sorazmeren razvoj celotnega območja občine; podporo socialnim programom; zagotavljanju pogojev za delo društev in javnih zavodov.
To bomo dosegli s povezovanjem in sodelovanjem, konstruktivnim in strpnim dialogom, vzpostavitvijo zanemarjenih vrednot in zagovarjanjem interesa ljudi pred interesi kapitala.