Zadnja letošnja seja sveta

Velenje – Danes v sejni dvorani Mestne občine Velenje poteka zadnja letošnja seja Sveta Mestne občine Velenje.

Seja ima dokaj obsežen dnevni red, saj na njej svetniki med drugim potrjujejo predloga proračunov za prihodnji dve leti. Ker pa so oba dokumenta v osnutku že zelo uskladili, s potrditvijo naj ne bi bilo večjih težav. Občina bo v prihodnjem letu razpolagala z okoli 50 milijoni evrov denarja.

Svet Mestne občine Veleje je na današnji seji sveta med drugim že potrdil sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, kot jo je predlagal Dom za varstvo odraslih Velenje. Upravičenec ali zavezanec je na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede, dolžan plačati določen odstotek cene storitve. Po zakonu je občina dolžna plačati vsaj 50 % ekonomske cene, v Velenju pa so že doslej subvencionirali storitev pomoč družini na domu v povprečni višini 80 %. S spremembo se odstotek subvencioniranja s strani občine dvigne na 86 % povprečne cene na uporabnika. Za dodatno subvencijo k ceni storitve bodo iz občinskega proračuna namenili še 65 tisoč evrov.

Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu se zniža za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 11,18 evra na uro, v nedeljskem času za 13,68 evra na uro, za praznične dni 14,31 evra na uro. Subvencija zajema 100 % kritje stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 50 % kritje stroškov za vodenje in koordiniranja in 50 % kritje stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo plača upravičenec ali zavezanec, za delovne dni 10,10 evra na uro, v nedeljskem času 12,60 evra na uro, za praznične dni 13,23 evra na uro. Na to ceno bo Mestna občina Velenje, skladno s socialno lestvico, dodala subvencijo, tako, da je povprečna cena za uporabnike 4 evre.