Velenjski svetniki sprejeli rebalans proračuna

Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Kot je na seji dejal podžupan Peter Dermol, ki zaradi bolezni župana Bojana Kontiča do nadaljnjega vodi velenjsko občino, je rebalans proračuna pripravljen zelo investicijsko, saj je kar 43 odstotkov sredstev namenjenih za naložbe. Projekti, ki jih je občina prijavila za sofinanciranje iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, so namreč ocenjeni na 17,6 milijona evrov, za njihovo izvedbo pa je zagotovljenih 11,5 milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev.

V rebalansu proračuna je občina pričakuje več prihodkov od prodaje zemljišč, iz naslova dohodnine, prodaje oskrbovanih stanovanj in prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov.

Manj prihodkov glede na decembra leta 2017 sprejet proračun pa občina pričakuje predvsem iz naslova uporabe stavbnih zemljišč in odškodnine za degradacijo prostora.

V rebalansu proračuna pa velenjska občina načrtuje več odhodkov za odkupe zemljišč, gradnjo prireditvenega odra in prostora ob Velenjskem jezeru, mestno kolesarsko omrežje, oskrbovana stanovanja, ureditev Starega trga, revitalizacijo starotrškega jedra in energetsko sanacijo bazena.

Za financiranje projektov v letu 2019 velenjska občina pričakuje 8,4 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter od donacij. Za izvedbo letošnjih naložb pa je načrtovana zadolžitev v višini 2,4 milijona evrov.

Z rebalansom so prihodki načrtovani v višini skoraj 50 milijonov evrov, odhodki in izdatki pa so višji in sicer znašajo 54,8 milijona evrov. Glede na prvoten proračun so predvideni prihodki in prejemki višji za 700.000 evrov, odhodki pa so porasli za 5,4 milijona evrov.