V Velenju začenjajo z gradnjo tretje razvojne osi 

Gradnja hitre ceste na Koroško na območju Mestne občine Velenje bo stekla še na dveh sklopih, in sicer na odsekih Škalsko jezero in Konovo. Zaradi uvedbe del bo na določenih odsekih moten lokalni promet. Dela naj bi bila v skladu s pogodbo zaključena septembra 2025.

Sklop B – območje ob Škalskem jezeru zajema gradnjo viadukta Škalsko jezero, ki ga sestavljata dva ločena samostojna objekta v dolžini 105,15 m, in spremembo trase regionalne ceste Velenje–Škale v dolžini 941,68 m. Gradnja obsega tudi dela za ureditev odvajanja in zadrževanja padavinskih voda, ureditev komunalnih vodov, izvedbo vodnogospodarskih ureditev ter krajinsko ureditev.

Sklop H – Konovo zajema spremembo trase navezovalne ceste v dolžini 1.826,36 m ter ostalih cest in rekreacijskih poti. Načrtovani objekti so: viadukt Konovo dolžine 141,8 m, predor Konovo dolžine 497,33, ki je predviden za dvosmerni promet, mostova preko reke Pake v krožišču na regionalni cesti Velenje–Mislinja. Sklop H – Konovo zajema tudi ureditve t. i. navezovalne ceste od novega krožišča na obstoječi glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec v naselju Škale do priključka Škalsko jezero (navezava na sklop B – Škalsko jezero). V okviru izgradnje navezovalne ceste je predvidena izgradnja in ureditev novih krožišč ter križanj z obstoječimi cestami.