Storitve v ZD Velenje naročali po domače

Ena od točk dnevnega reda zadnje seje sveta MO Velenje je bila tudi seznanitev s tremi končnimi poročili Nadzornega odbora MO Velenje, in sicer nadzorov KS Konovo, KS Vinska Gora in javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje. Medtem ko pri prvem niso ugotovili nepravilnosti, pri drugem le manjše, pa so pri nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022 ugotovili hujše kršitve.

»Namen nadzora je bil ugotoviti pravilnost računovodskih izkazov ter pravilnost in transparentnost poslovanja nadzorovane osebe ZD Velenje v letu 2022,« je na seji povedala predsednica NO Darja Štravs.

»V nadzoru je bilo ugotovljeno, da ZD Velenje v večini pregledanih primerov ni spoštoval določb veljavne zakonodaje s področja javnih naročil po zakonu o javnem naročanju,« je poročala in dodala, da ZD Velenje o tem ni poročal v letnem poročilu in Svet zavoda s tem pomembnim dejstvom ni bil seznanjen.

Župan pričakuje ukrepe

MO Velenje se je pred leti sistemsko lotila reševanja težav znotraj ZD Velenje, predvsem takrat, ko je iz različnih vzrokov splahnelo zaupanje javnosti do te institucije.

Župan MO Velenje Peter Dermol je za Naš čas v zvezi s poročilom NO povedal: »Ker kot ustanovitelji nismo imeli dovolj velikega vpliva na delovanje zdravstvenega doma, smo pristopili k spremembi odloka o ustanovitvi in ravno s tem namenom spremenili tudi število članov v svetu zavoda.
V poročilu za leto 2022 je bilo ugotovljenih nekaj nepravilnosti oz. sumov nepravilnosti, ki jih je treba jemati zelo resno. Zato smo že podali predlog tako Svetu zavoda kot direktorju ZD, naj na naslednji seji ustrezno obravnavajo poročilo in nato izpeljejo ustrezne postopke. Če je bilo karkoli narobe, je treba to ustrezno nasloviti preko pristojnih organov.«

Želim si, da bi se stanje umirilo

Kako na očitke odgovarja novi direktor zdravstvenega doma asist. mag. Janez Kramar? »V letu 2022 nisem bil zaposlen v ZD Velenje, zato se ne bom spuščal v podrobnosti niti komentiral vsebine zadeve. Dejstvo je, da smo ob mojem prihodu pregledali nekatere dokumente in uvedli nove procese dela. Na področju javnih naročil smo, na primer, povsem spremenili poslovni model, tako da smo uredili postopke za vsa področja glede na poročilo. Za vse ostale ugotovitve nadzornega odbora bodo pristojne institucije morale podati svoje mnenje.«
Kot je povedal mag. Kramar, si najbolj želi okrepiti javni zavod na področju Savinjsko-šaleške regije. »Vedno poudarjam pomen celotne regije, saj se del naše dejavnosti nanaša nanjo. Poseben poudarek dajemo nujni medicinski pomoči, pa tudi drugim vidikom, kot sta Center za duševno zdravje in nenujni reševalni prevozi. Naša želja je zagotoviti, da se delo v zdravstvenem domu »umiri«. Po štirih mesecih ocenjujem, da imamo odlične sodelavce, ki znajo opravljati svoje delo, a je za njihovo učinkovitost ključnega pomena zagotavljanje ustrezne delovne okolice in poslovnega miru. Želimo si, da bi se odnosi v zdravstvenem domu stabilizirali in da bi lahko vsak sodelavec brez težav opravljal svoje delo v mirnem delovnem okolju.«

Več v Našem času.