Razgrnitev osnutka prostorskega načrta za vrtnarijo Stara vas

Mestna občina Velenje pristopa k javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03), ki poteka v Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje v 1. nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje vse do torka, 4. avgusta. V sredo, 26. julija 2023, ob 16. uri bodo v sejni dvorani Mestne občine Velenje pripravili javno obravnavo osnutka odloka o OPPN_03.

Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o OPPN_03 in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge. Investitor je zainteresiran, da bi območje sedanje vrtnarije PUP v Stari vasi revitaliziral in namenil sodobnemu bivanju. Na severnem delu območja bo stal večnamenski objekt, v katerem bo tudi klančina v podzemno etažo s parkirišči. Na območju je predvidenih šest blokov s stanovanji ali oskrbovanimi stanovanji za starejše; bloki bodo razporejeni okoli središčnih površin, namenjenih samo pešcem. Prostor med zgradbami bo ozelenjen; območje se bo z mestnim parkom povezalo z novim prehodom za pešce čez Kidričevo cesto.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in zainteresirana javnost na kraju javne razgrnitve, po elektronski pošti na naslov info@velenje.si ali pa jih pošljejo na naslov Mestna občina Velenje, Urad za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje.