Prizadeti v poplavah lahko zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč

Veljavna socialna zakonodaja v primeru naravnih nesreč, kot so bile tudi nedavne poplave, omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo je trenutno mogoče vložiti na katerem koli centru za socialno delo in po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru.

Izredno denarno socialno pomoč je mogoče v enem koledarskem letu dobiti do višine petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko osebo to pomeni do 2.326,70 evra, za štiričlansko družino, v kateri sta oba starša zaposlena, pa do 8.190 evrov, navaja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ker je izredna denarna socialna pomoč mesečno omejena do cenzusa za denarno socialno pomoč samske osebe, ki znaša 465,34 evra, ali družine, pri čemer za štiričlansko družino z zaposlenima staršema znaša 1.638 evrov, se v primeru dodelitve v višini petkratnika cenzusa izplača za obdobje petih mesecev (in ne v enkratnem znesku).
Če je posameznik oziroma družina letos že prejela kakršno koli izredno denarno socialno pomoč razen pogrebnine in posmrtnine, je lahko zaradi naravne nesreče upravičena do sorazmernega dela petkratnika cenzusa za denarno socialno pomoč.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Če oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, postane gmotno ogrožena, lahko vloži vlogo za pridobitev izredne denarne socialne pomoči. Vlagatelj mora v vlogi natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč, in opredeliti znesek, ki ga potrebuje. Upravičenec mora pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena.