Nova kanalizacija v Vinski Gori

Velenje – MO Velenje je pridobila sredstva Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in Evropske unije v višini 50 % upravičenih stroškov za sofinanciranje dograditve kanalizacijskega sistema na območju Vinske Gore. Ta predvideva ločeno gradnjo sistema odvajanja odplak, v okviru katere bo treba zgraditi tudi novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod. Obstoječi kanali se bodo uporabili za odvod padavinskih vod. Z deli bo izvajalec pričel predvidoma 19. julija, zaključek investicije je predviden konec oktobra 2023.
Na območju KS Vinska Gora se je v zadnjem času močno povečala poselitev in s tem število prebivalcev, zato so pred časom že pristopili h gradnji novega vrtca in komunalni ureditvi in tako že zgradili MKČN in del kanalizacije. V okviru investicije je predvidena dograditev v dveh odsekih.
V okviru gradnje kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora – center so predvideni štirje kanali za komunalno odpadno vodo s slepimi odcepi v skupni dolžini več kot 700 metrov. Na območju Podvina in Pirešice je predvidena gradnja kanalov s slepimi odcepi v skupni dolžini 450 metrov.Vrednost investicije znaša skoraj 300.000 evrov brez DDV.