Nepravilnosti že odpravljene

Solčava – Računsko sodišče je Občini Solčava izreklo negativno mnenje, saj zadolževanje občine v letih od začetka 2009 do konca oktobra 2014 ni poslovala v skladu s predpisi.  Računsko sodišče očita občini Solčava, da se je v letih 2010 in 2011 zadolžila, čeprav je z odplačilom dolga presegla zakonsko dovoljeno mejo zadolžitve. Za sklenitev posojilne pogodbe v znesku 300 tisoč evrov, ob sklenitvi dveh aneksov k posojilni pogodbi, s katerima je podaljšala rok odplačila glavnice, in za štiri likvidnostna posojila v delu, ki niso bila odplačana v letu najema, pa občina ni pridobila soglasja ministrstva za finance. Dolgoročno se je zadolžila še s sklenitvijo dveh pogodb o obročnem plačilu obveznosti, pri tem pa naj ne bi upoštevala postopkov zadolževanja občin, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa naj ne bi upoštevala zakonskih plačilnih rokov.Računsko sodišče je občini podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker je že med revizijskim postopkom odpravila razkrite nepravilnosti oziroma sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.