S pomladjo naj bi se mesto polepšalo

V MO Velenje deluje več komisij in delovnih skupin, ki jih imenuje župan. V skupine so vključeni sodelavci in zunanji strokovnjaki različnih strok, ki s svojimi pogledi in sodelovanjem obravnavajo posamezne teme ter pospešeno izvajajo določene ukrepe. Letos je župan Peter Dermol s sklepom imenoval kar nekaj novih delovnih skupin, ki so zadolžene za izvajanje določenih nalog – Komisijo za nadzor nad urejenostjo mesta, Delovno skupino za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih ter tri projektne skupine za pripravo programov Poletje v Velenju, Pikin festival in Čarobni december. Občina k sooblikovanju podobe mesta poziva tudi občane, ki lahko svoje pobude in predloge pošljejo na info@velenje.si.

Za lepši videz mesta

Komisiji za nadzor nad urejenostjo mesta predseduje podžupanja Aleksandra Vasiljević, člani pa so tako sodelavci občinske uprave kot tudi zunanji strokovnjaki. Naloge komisije so pregled kritičnih točk v občini, priprava predlogov izboljšav ter nadgradnja urejenosti mesta, tako javnih kot zasebnih zemljišč.

Pri tej komisiji gre za nadgradnjo Komisije za urejanje drevnine, zelenic in nasadov, ustanovljene leta 2021, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Urada za komunalne dejavnosti, Urada za urejanje prostora, koncesionarja ter zunanja sodelavka – arboristka. Naloga komisije je, da preuči vsako pobudo, predlog ali prijavo in zanjo najde ustrezne rešitve. Komisija si prizadeva za ohranitev vsakega drevesa in se za odstranitev odloči le takrat, ko je to nujno potrebno. Delo koncesionarja in odločanje komisije je vezano izključno na zemljišča v občinski lasti oz. površine javnega dobra, saj občina drugje nima pristojnosti.

Aktualna energetika

Delovno skupino za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih vodi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, njeni člani pa so strokovni sodelavci Komunalnega podjetja Velenje, Zavoda KSSENA in občinske uprave. Skupina bo še v marcu pripravila popis stanja in porabe tako toplote kot vode po posameznih objektih oz. stanovanjih. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo lahko pripravili potrebne ukrepe in razpise, s katerimi bodo pomagali občanom energetsko sanirati domove in se pripraviti na naslednjo kurilno sezono.

Povezovanje dogodkov

Trem projektnim skupinam za pripravo programov Poletje v Velenju, Pikin festival in Čarobni december predsedujejo sodelavci Festivala Velenje. Naloga skupin je, da dogodke v mestu povežejo, datumsko uskladijo in programsko oblikujejo tako, da bodo lahko različne skupine občanov in tudi obiskovalci našli zase primerne zabavne vsebine. Poleg tega si želijo že tako veliko število dogodkov, ki se odvijajo v mestu, nadgraditi.

Cvetlična korita

Na marčevski seji sveta MO Velenje je svetnica Veronika Juvan, NSi, postavila vprašanje glede velikih betonskih korit, postavljenih po različnih delih mesta, ki naj bi ulice krasila, so pa zanemarjena, polna zemlje, plevela in brez rož oziroma druge zasaditve. Dobila je odgovor, da bodo vsa takšna korita, ki so na zemljiščih v občinski lasti, to pomlad urejena oziroma odstranjena.