Zimske službe pripravljene na zimske razmere

Oba koncesionarja za izvajanje zimske službe, za ceste in javne površine – PUP Velenje in Andrejc – sta dobro pripravljena na zimsko sezono, ki na področju prometa in urejanja cest uradno traja od 15. novembra do 15. marca. Za vzdrževanje 6 državnih cest v skupni dolžini 42 kilometrov je zadolženo podjetje VOC.

Koncesionarja imata skupaj pripravljenih 22 plužnih enot, 20 posipnih enot in ekipi za ročno čiščenje površin. Na zalogi imata 500 ton soli in 450 ton peska. Skupna dolžina 382 kategoriziranih cest v Mestni občini Velenje znaša nekaj več kot 219 kilometrov.

Koncesionar ima za izvajanje zimske službe vzdrževanja občinskih cest na razpolago 17 plužnih in 15 posipnih enot ter ekipo, ki sneg na prehodih za pešce odstranjuje ročno. Na zalogi ima 150 ton peska in 200 ton soli za posipanje, glede na porabo pa zaloge sproti dopolnjujejo.

Koncesionar za izvajanje zimske službe javnih utrjenih površin pa ima na razpolago 5 plužnih enot, 5 posipnih enot ter 5 delavcev za izvajanje ročnih posipov in čiščenja površin. Na zalogi ima 300 ton soli in 300 ton peska.

Zimska služba obsega dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, in sicer pripravljenost dežurne službe in delovnih skupin, vzdrževanje zimske opreme cest, zagotavljanje materiala za posipanje v deponijah, posipanje proti poledici, preventivno posipanje, pluženje snega, odstranjevanje snega, odvoz snega in začasno krpanje cestišč.

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja, ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V času izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno treba zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi sredstvi.