Zahteve o vzpostavitvi Azilnega doma

SKLEPI OZ. ZAHTEVE
o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja

1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s problematiko prosilcev za mednarodno zaščito in namero o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Menimo, da je odločitev Ministrstva za notranje zadeve, da nas predhodno, pred podpisom najemne pogodbe, seznani z začetkom postopkov in povabi k sodelovanju, korektna.

2. člen
Namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito na območju Velenja ne nasprotujemo, vendar ugotavljamo, da trenutno predvideni prostori (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) niso primerni za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bližini prostora namenjenega turistični dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena že pred letom dni, ko so se iskali prostori za namestitev beguncev.

3. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da pripravi dolgoročno strategijo za reševanje problematike prosilcev za mednarodno zaščito na območju Slovenije.

4. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da kvote prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji. Zgolj v tem primeru smo v projektu pripravljeni aktivno sodelovati.

5. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da je izpostava Azilnega doma na območju Velenja začasne narave in da se pred morebitno vselitvijo prosilcev za mednarodno zaščito tako prostori kot okolica primerno uredijo.

6. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja namesti do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito.

7. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da vzpostavi pogoje in zagotovi finančna sredstva za vključenost prosilcev za mednarodno zaščito v družbo (jezik, izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, ipd.) ter krije vse stroške v zvezi z delovanjem izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

8. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja nastani izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaščito.

9. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja zagotovi tehnično in fizično 24 urno varovanje ter prisotnost policije. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi varnost tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi varnost občank in občanov mestne občine Velenje.

10. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da zagotovi sprotno in vnaprejšnje obveščanje krajanov Krajevne skupnosti Stara vas o vseh postopkih in aktivnostih, ki se nanašajo na izpostavo Azilnega doma na območju Velenja, Mestna občina Velenje pa bo še naprej sprotno obveščala občanke in občane.

11. člen
Svet Mestne občine Velenje poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da odstopi od namere po vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja in o tem seznani Svet Mestne občine Velenje, v kolikor ne bodo še posebej izpolnjeni pogoji 2., 6. in 7. člena sklepa oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.

12. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Velenje, 29. november 2016
Bojan KONTIČ,
župan Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Zavedajoč se dejstva, da so prosilci za mednarodno zaščito prisotni v Sloveniji in da se je država, skladno z dogovori znotraj Evropske unije zavezala za sprejem določenega števila prosilcev, v izogib težavam, ki smo jih v preteklem letu imeli z begunci, izražamo (pod določenimi pogoji) svojo pripravljenost sodelovati v projektu iskanja najustreznejših rešitev. Pri tem vztrajamo, da vlada sprejme strategijo, ki bo omogočila pravično porazdelitev bremen, varnost tako prosilcev kot tudi prebivalcev na dogovorjenih območjih in njihovo uspešno integracijo v družbo. Ne pristajamo na rešitve, ki bodo temeljile na bolj ali manj glasnem nasprotovanju občank in občanov.

V zadnjem letu so dogodki v Evropi med ljudmi sprožili strah, tako zase kot za svoje najbližje. Diskriminacijo in sovražno nastrojenost srečujemo na vsakem koraku. Ocenjujemo, da pristojni organi niso vodili aktivnosti na primeren način, ki bi predstavil tudi naše izkušnje s prosilci za mednarodno zaščito in hkrati mednarodne zaveze, ki smo jih sprejeli. Prav tako politika grobo izkorišča težave tistih, ki so morali zapustiti dom z namenom rešiti svoja življenja, za nabiranje volilnih simpatij. Prepričani smo, da na podlagi negativnih informacij, ki nam jih dnevno dozirajo, ni kraja v Sloveniji, ki bi prosilce za mednarodno zaščito z navdušenjem sprejel. Velenje ni nikakršna izjema, smo pa pripravljeni ob zgoraj navedenih pogojih aktivno sodelovati pri razreševanju nastale situacije.

Peter Dermol, l.r.
Vodja svetniške skupine SD

Srečko Korošec, l.r.
Vodja svetniške skupine DeSUS

Saša Koprivec, l. r.
Vodja svetniške skupine SMC