Zahteva za izredno sejo še odmeva

Velenje, 5. novembra – Na občini Velenje so še enkrat pojasnili, zakaj župan Bojan Kontič ne bo sklical izredne seje, ki jo je tokrat zahteval del opozicijskih svetnikov. Kot poudarjajo zahteva za sklic izredne seje Sveta Mestne občine Velenje, ki jo je vložil svetnik Matej Jenko s še z osmimi sopodpisanimi svetnicami in svetniki, ni imela priloženega gradiva o zadevah, o katerih naj bi svet odločal, kot to določa 24. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. Ker je bila zahteva za sklic nepopolna, niso bili izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

V Poslovniku Sveta Mestne občine Velenje je določeno, kdaj in na kakšen način se skliče izredna seja. V 24. členu je zapisano, da se izredna seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. V predlogu oz. zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. Ker predlagatelj ni posredoval gradiva, o zadevah, o katerih naj svet odloča, niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje, tako s strani župana kot tudi ne sopodpisanih svetnikov.

Predlagane točke niso nujne

Na Občini tudi ugotavljajo, da predlagane točke ne ustrezajo kriteriju nujnosti in lahko navedene zadeve občinski svet obravnava na rednih sejah. O predlaganih točkah za izredno sejo pa so redno obveščali in odgovarjali javnosti.

V mesecu septembru so imeli svečano sejo Sveta Mestne občine Velenje. Za sejo, ki je bila načrtovana 23. oktobra, se župan Mestne občine Velenje ni odločil, ker je imela občinska uprava predvidene samo tri točke dnevnega reda, ki niso bile nujne. V skladu s Statutom Mestne občine Velenje mora župan seje sveta sklicati najmanj štirikrat letno. V letu 2018 pa je bilo že šest sej, do konca leta pa bo predvidoma še vsaj ena seja sveta. Kot pravijo na Občini, ni nič neobičajnega, da v zadnjih mesecih ni redne seje, saj 5. člen poslovnika določa, da svet praviloma ne zaseda med 1. julijem in 31. avgustom, in tudi tik pred volitvami se običajno ne sklicuje sej.

Župan Bojan Kontič pa o tej zahtevi svetnikov ponovno pravi: »Pri zahtevi za sklic izredne seje gre zgolj za iskanje pozornosti v času predvolilnega boja. Posamezniki želijo izkoristiti vse možnosti, da opozorijo nase in hkrati prikrajšajo občinski proračun za še eno sejnino, ki niti ni tako zanemarljiva.«