Zagotoviti želijo dovolj pokopnih površin

Na pokopališču Podkraj so ob prostoru za raztros pepela postavili štiri dodatna obeležja, na katera se na željo svojcev zapišejo imena pokojnikov. Je pa možen tudi anonimni raztros pepela. Vodja PE Komunala Primož Rošer pojasni, da je ena izmed prioritetnih nalog pokopališke dejavnosti zagotavljanje zadostnega obsega pokopnih površin. »Zaradi trase tretje razvojne osi je padel v vodo projekt razširitve pokopnih površin in razširitev le teh čez potok Veriželj. V tem trenutku izvajamo investicije in pripravljamo projektno dokumentacijo, da bi na območju obstoječega ureditvenega načrta pridobili maksimalno število pokopnih površin. Na pokopališču Škale smo letos zaključili z investicijo razširitve, tako da je na pokopališču v Škalah dovolj pokopnih površin,« razlaga Rošer, ki opaža, da se v zadnjem času spreminjajo potrebe uporabnikov. »Če je bilo v preteklih letih zelo malo zanimanja za pokop v žarni zid, je v zadnjem času to naraslo. So ekonomsko najbolj sprejemljiva, hkrati opažamo tudi, da se je povečalo zanimanje za raztros pepela pokojnikov, ki je ena izmed možnih oblik zadnjega slovesa tudi pri nas, podobno kot drugod po Sloveniji. Zaradi tega že pripravljamo načrte za izgradnjo novega večjega poslovilnega prostora za raztros v bližnjem gozdičku, kjer bi uredili nadtalno parkovno pot. Gozd bi očistili in primerno uredili v parkovno enoto, hkrati pa uredili nadtalno parkovno pot in s tem storitev raztrosa pepela pokojnih pietetno nadgradili.«

V zvezi z razširitvijo pokopališča Podkraj smo že spomladi na Mestno občino Velenje naslovili pobudo za pripravo prostorskega načrta na območju pokopališča Podkraj, ki bo zagotavljal zakonsko obvezne pokopne površine za obdobje 2022–2052. Veljavna zakonodaja s tega področja namreč predpisuje, da morajo biti v prostorskih načrtih zagotovljene zadostne površine za pokopavanje umrlih za obdobje najmanj 30 let. Prav tako smo že pridobili projektne pogoje k projektni dokumentaciji Širitev pokopališča Podkraj – 4. faza. Projektno dokumentacijo pripravlja služba za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje.