Vpliv Covid-19 na poslovanje slovenskih podjetij

Spremenjene okoliščine, nižja naročila, prepoved obratovanja, slabše poslovno zaupanje ter še marsikaj vpliva na to, da po anketi GZS kar 84 % mikro in majhnih podjetij pričakuje več kot 10 % upad prodaje na letni ravni (med njimi 42 % več kot 30 % upad).

Anketa o vplivu Covid-19 na slovenko gospodarstvo je potekala med 14. aprilom in 23. aprilom pred sprejetjem Vlade drugega protikoronskega svežnja in popravki prvega. Na anketo je odgovorilo 263 mikro in majhnih podjetij – članov GZS. Med njimi je bilo 16 % iz industrije in 84 % iz storitvenih dejavnosti. Povprečno (mediana) so podjetja zaposlovala 6 zaposlenih, skupaj pa blizu 16.300 zaposlenih.

Kar 42 % mikro in majhnih družb letos pričakuje med 10-30 % upad letnih prihodkov, 30 % podjetij pričakuje med 30-50 % upad prihodkov, 12 % podjetij pričakuje upad prihodkov več kot 50 % ter 11 % podjetij upad prihodkov za manj kot 10 %. Med anketiranimi, 4 % mikro in majhnih podjetij ne pričakuje letos sprememb prihodkov glede na lani. Industrija ima nekoliko višji delež takih, ki se jim bo letni prihodek zmanjšal med 30-50 %, zmanjšanje prihodka za več kot 50 % je nekoliko bolj izrazit pri storitvene dejavnostih.

Več kot polovica (54%) mikro in majhnih podjetij pričakuje, da bodo zaradi Covid-19 imeli motnje v poslovanju več kot 4 mesece (nekoliko višji delež je pri storitvenih dejavnostih), 36 % jih ocenjuje, da bo motnja v poslovanju trajala med 2-4 mesece (tu je bolj na udaru industrija). Do 2 meseca motenj zaradi Covi-19 pa naj bi po anketi imelo 10 % mikro in majhnih podjetij.

 

 

Mikro in majhna podjetja se bodo izmed finančnih instrumentov, ki so na razpolago (možnih več načinov posluževanja hkrati), najbolj posluževala drugih oblik zagotavljanja likvidnosti (31 % vseh, ki so odgovorili, predvsem bolj storitvena podjetja), moratorija na obveznosti (30 %, predvsem več s strani storitvenih podjetj), poroštev na kredite (20 %), odkupa terjatev (17 %) ter drugih finančnih instrumentov (13 %). Pomoč finančnih instrumentov po anketi mikro in majhnih podjetij ne bo rabila meni 29 % anketiranih podjetij.

Kar 60 % mikro in majhnih podjetij si za lažje poslovanje (možnih več odgovorov hkrati) želi odpravo administrativnih ovir, 48 % večjo pomoč pri likvidnosti in financ, 33 % spremembe na trgu dela ter 20 % pri neposredni pomoči (npr. pri internacionalizaciji in javnih naročilih), v 10 % pa pogrešajo druge stvari. Večja pomoč pri likvidnosti in financah je bolj prisotna pri storitvenih dejavnostih (razlika za 6 odstotnih točk) spremembe na trgu dela pa pogrešajo v večji meri v industriji kot pri storitvah (razlika za 21 odstotnih točk). Tudi neposredna pomoč (kot npr. pri internacionalizaciji in javnih naročilih je nekoliko bolj prisotna pri industriji.

Mikro in majhna podjetja bodo v 52 % dali zaposlene na čakanje, v 48 % pa ne. V industriji jih pričakuje, da jih bo dalo na čakanje 53 % podjetij, pri storitvah pa 48 %. Anketa je bila izvedena pred sprejetjem Vlade drugega protikoronskega svežnja in popravki prvega (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)), kjer je po novem meja upada letnih čistih prihodkov od prodaje v 2020 za več kot 10 odstotkov kot v 2019. Delež zaposlenih na čakanju se tako lahko po novih pogojih le še poveča.

Največ, 62 % mikro in majhnih podjetij bo dalo na čakanje več kot 50 % vseh zaposlenih, predvsem več iz storitvenega sektorja (kar 66 % vseh). Med 30-50 % vseh zaposlenih jih bo dalo 23 % podjetij na čakanje dala (predvsem iz industrije). Da bodo dali na čakanje med 10-30 % vseh zaposlenih, je po anketi odgovorilo 13 % vseh mikro in majhnih podjetij (predvsem iz industrije). Manj kot 10 % zaposlenih naj bi na čakanje na delo po anketi dalo le 2 % vseh mikro in majhnih podjetij.

Kar 93 % mikro in majhnih podjetij pa meni, da bodo uporabili program Nadomestila plače in prispevkov za delavce. Ta delež je podobno razporejen med storitvenimi kot industrijskimi podjetji.

Kar 77 % mikro in majhnih podjetij, ki so sodelovala v anketi, zaradi koronavirusa v času anketiranja ne namerava odpuščati (nekoliko višji delež je med storitvenimi podjetji, 14 % podjetij naj bi jih odpustilo za več kot 10 % zaposlenih ter 9 % vprašanih, namerava odpustiti več kot 30 % zaposlenih (višji delež prevladuje na strani industrijskih podjetji).

Največ mikro in majhnih podjetij pričakuje največje težave (47 % vseh) v naslednjih 60 dneh (bolj storitvena podjetja), 31 % podjetij jih pričakuje težave čez več kot 60 dni, 17 % podjetij jih pričakuje težave v naslednjih 30 dneh. Le 5 % mikro in majhnih podjetij ne pričakuje težav.

Mikro in majhna podjetja menijo, da bi v 54 % potrebovala manj kot 100.000 EUR sredstev za premagovanje likvidnostnih težav in le 10 % podjetjih meni, da bi potrebovala med 100 tisoč EUR do 1 mio EUR sredstev. A 36 % mikro in majhnih podjetij v tem trenutku ocenjuje, da ne potrebujejo dodatnih sredstev za premagovanje likvidnostnih težav.