Vodotoki v dobrem stanju

V letu 2022 so bile za Mestno občino Velenje opravljene preiskave vodotoka Paka na treh odvzemnih mestih, vodotoka Lepena na dveh odvzemnih mestih, na vodotoku Sopota na enem odvzemnem mestu ter na potoku pri prireditvenem prostoru Vista na enem odvzemnem mestu.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije za oceno stanja, ki so že na voljo, je bilo ocenjeno, da vodotok Paka na vseh treh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Vodotok Lepena na obeh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Vodotok Sopota in potok pri prireditvenem prostoru Vista dosegata kriterije za dobro kemijsko in zmerno ekološko stanje.

V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno-kemijske analize (pH, vsebnost kisika, specifična električna prevodnost, motnost, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celotni fosfor, celotni dušik, organsko vezani halogeni sposobni adsorbcije, celotna trdota, svinec, nikelj, baker, cink, krom, molibden in mangan) in preiskave bioloških elementov kakovosti fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. Na osnovi rezultatov je bilo določeno kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa za posamezne elemente kakovosti.