Vodotoki v dobrem kemijskem in ekološkem stanju

Foto: M. Vranič

Mestna občina Velenje vsako leto z monitoringom vodotokov (Paka, Lepena, Sopota in potok ob prireditvenem prostoru Vista) preverja kakovost vodotokov z namenom zagotavljanja čistega in zdravega vodnega ter obvodnega prostora, ki so na podlagi rezultatov v dobrem kemijskem in ekološkem stanju. Ker ravno danes obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos poteka pod sloganom »Vlagajmo v naš planet«, pozivamo vse občanke in občane, da si prizadevamo za še čistejše okolje.

Na podlagi monitoringa, ki se izvaja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami ter z njimi povezanimi postopki, v prvi vrsti ugotavljajo kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. Monitoring pokaže morebitne obremenitve, ki so lahko posledica onesnaževanja, odvzemov vode ali fizične spremembe vodnega in obvodnega prostora.

V letu 2021 so bile  opravljene preiskave vodotoka Paka na treh odvzemnih mestih, vodotok Lepena (na dveh odvzemnih mestih), vodotok Sopota (na enem odvzemnem mestu) ter na potoku pri prireditvenem prostoru Vista – park z razgledom (na enem odvzemnem mestu). Vzorčenje reke Pake je bilo opravljeno 4-krat, Lepene in Sopote 2-krat in ob Visti 3-krat. V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno kemijske analize in preiskave bioloških elementov kakovosti fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. Na osnovi rezultatov je bilo določeno kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa za posamezne elemente kakovosti.

Glede na rezultate in kriterije za oceno stanja je bilo podano, da vodotok Paka na vseh treh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in ekološko stanje. Vodotok Lepena na obeh merilnih mestih dosega kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Vodotok Sopota in potok pri prireditvenem prostoru dosegata kriterije za dobro kemijsko in zmerno ekološko stanje.

Mestna občina Velenje je za izvajanje monitoringa vodotokov v letu 2021 namenila skoraj 20 tisoč evrov. Izvajalec meritev je podjetje Eurofins ERICo.