Višji standardi pri zbiranju in odvozu opdadkov

Ravnanje z odpadki je javna gospodarska služba, ki jo povzročiteljem in izvajalcem nalaga zakonodaja in je obvezna za vse. Povzročiteljem nalaga ločeno zbiranje frakcij na izvoru, torej doma, v službi …, od koder gredo potem v predelavo, da iz teh surovin nastanejo novi izdelki, ki jih potrebujemo za življenje, in se ohranjajo osnovni viri potrebni za to (voda, nafta …).

Uredba določa minimalne standarde, ki bodo osnova izdelanim tehničnim pravilnikom v posameznih občinah. Vsaka občina ima kakšno svojo specifiko odvoza ali kakšne posebne zahteve, zato tehnične pravilnike pripravljajo posamič.

Za bio razgradljive odpadke določen minimum posode

Kljub temu da so v Šaleški dolini, kjer javno gospodarsko službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov izvaja PUP Saubermacher Velenje, že precej dobro sledili zahtevam tako Slovenije kot Evropske unije, bodo tudi tukaj deležni sprememb na tem področju.

Prva sprememba se bo pokazala na velikosti zabojnikov za bio razgradljive odpadke. Po stari uredbi so uporabniki doslej lahko izbirali med 35-, 120- in 240-litrskim zabojnikom, nova določa minimalni standard volumna rjavih zabojnikov 80 litrov.

Sortirne analize bodo za koncesionarje obvezne

Druga novost se nanaša na sortirane analize, ki bodo v letu 2019 za koncesionarje, ki skrbijo za zbiranje in odvoz odpadkov, obvezne. Določeni so minimalni standardi, kolikokrat jih bo treba izvajati. V velikih občinah večkrat letno, v manjših najmanj dvakrat. Izvajalec javne službe PUP Saubermacher mora pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov (črn oziroma zelen zabojnik) zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero se ugotovi njihova sestava. Sortirno analizo in vzorčenje lahko izvede pooblaščena institucija, ki izdela tudi poročilo. Iz mešanih komunalnih odpadkov bo treba izločiti 23 različnih odpadkov. Tako se bodo recimo v PUP Saubermacherju v Mestni občini Velenje tem analizam po posebni metodi morali posvetiti sedemkrat v enem letu, jih analizirati in o tem poročati. Prvič v letu 2020 za leto 2019.

V črnih zabojnikih še polovica lepe embalaže

Cilj sortirnih analiz je ugotoviti rezerve, ki jih pri ločenem zbiranju, še imamo. Teh pa je najbrž še precej, saj v PUP Saubermacherju, kjer sortirne analize že izvajajo, pravijo, da je v črnih zabojnikih še vedno polovica lepe embalaže. Lahko pa bi bilo drugače. V Šaleški dolini imamo veliko več zbiralnic, kot jih določa normativ, torej zelo visok standard na tem področju, zato je možnosti, da bi lahko ločeno zbrali še več frakcij, veliko. Sankcije za nepravilno ločevanje so globe (1.400 evrov se kaznuje pravna oseba, 400 evrov odgovorna oseba pravne osebe, 200 evrov fizična oseba) Če drugega ne, bo morda misel na to koga spodbudila h koraku več, da bo v pravi zabojnik odložil ustrezen odpadek?

Zirnih centrov bo manj

Še ena novost, ki jo uvaja nova uredba pa se navezuje na zbirne centre. Teh bo manj. Zbirni center Velenje 2 je 1. oktobra že zaprl vrata, v Šoštanju in Šmartnem ob Paki pa bosta namesto zbirnega centra najbrž organizirani zbirni postaji oziroma zbirni mesti. Nova uredba s področja ravnanja in odvoza odpadkov izvajalcem javne gospodarske službe, ki to opravljajo v več občinah, dopušča, da lahko imajo za več občin en skupni zbirni center, če se tako odločijo.