Več kot 40 odstotkov 70-milijonskega proračuna namenjajo investicijam

V osnutku proračuna Mestne občine Velenje za leto 2024 v višini 70.101.407 evrov, ki je za 16 % višji od lanskega leta, več kot 40 % proračuna namenjajo investicijam. Kot je povedal župan Peter Dermol: »Gre za najvišji proračun občine, ki je še vedno razvojno in socialno naravnan in zagotovo predstavlja zgodovinski mejnik našega delovanja. Obenem pa napoveduje nov razvoj mesta in veliko dela, aktivnosti občinske uprave.«
Za sofinanciranje projektov so uspeli pridobiti kar 14,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. V občini so začeli s postopki prestrukturiranja, za katere namenjamo 13 milijonov evrov – več kot 5,4 milijona evrov za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline, za revitalizacijo Stare elektrarne v Center prihodnosti 1,3 milijona evrov, za Industrijsko-tehnološki park TecHub i4.0 skoraj 5 milijonov evrov ter za Poslovno cono Pesje – vzhod 500 tisoč evrov. Tudi v prihodnje ohranjajo projekte socialne košarice v višini 1,7 milijona evrov, pomagamo najbolj ranljivim skupinam in sofinanciramo delovanje različnih družbenih skupin.

Z osnutkom proračuna so prihodki in prejemki načrtovani v višini 70.101.407 evrov, odhodki in izdatki v višini 71.193.167 evrov, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.091.760 evrov, ki se bo pokrilo s presežkom sredstev na dan 31. 12. 2023 v višini 1.156.319 evrov. Tako je stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2024 načrtovano v višini 64.559 evrov. Načrtovano zadolževanje v letu 2024 je v višini 6.000.000 evrov ter odplačila dolga v višini 2.650.490 evrov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob predstavitvi osnutka proračuna za leto 2024 izpostavil podpisan Dogovor o višini povprečnine v letih 2024 in 2025. Sam je kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije aktivno sodeloval pri pogajanjih o povprečnini, ki bo v prihodnjih letih znašala 725 evrov. Občine bodo prejele še sredstva za kritje višjih stroškov dela. Zahteve in pričakovanja občin so bile glede na povečane odhodke zaradi inflacije veliko višje, tako da učinek dogovorov za proračun Mestne občine Velenje predstavlja sredstva v višini dodatnih 725 tisoč evrov.