Uspešno poslovanje Mestne občine Velenje v prvi polovici leta 2015

Atraktivna lokacija za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju Škale - Hrastovec

V prvi polovici leta je bilo poslovanje Mestne občine Velenje kljub nižjim prihodkom investicijsko naravnano. Za investicijske odhodke so namenili kar 32 % proračuna oz. več kot 5 mio evrov, od tega največ za nakup garaž na Gorici, ureditev Podjetniškega centra Standard, vzdrževanje cest po programu koncesije in naložbe po programu kohezije pri oskrbi z vodo. Za tekoče odhodke so namenili 55 % proračuna oz. več kot 9 mio evrov, od tega največji delež za delovanje in vzdrževanje vrtcev.

Pomembnejše investicije v tem obdobju

V okviru projekta Podjetniški center Standard bomo zagotovili ugodne prostorske pogoje za razvoj podjetništva in spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest v SAŠA regiji. V okviru projektnih aktivnosti smo kupili prostore v objektu Standard (1.846 m2), ki se nahaja neposredno ob glavni cesti Celje–Slovenj Gradec v središču mesta. V objektu urejamo poslovne prostore za mlada inkubirana podjetja, coworking prostor in pisarne za podjetniški inkubator. Skupna vrednost projekta znaša 1,6 mio evrov, od tega bo EU prispevala 1,3 mio evrov.
Prenova objekta Galerije Velenje, ki se v teh dneh že zaključuje, se izvaja v okviru razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Pridobljeno je uporabno dovoljenje, v naslednjih tednih pa se bodo izvajala zaključna dela v objektu in okolici. Nameščanje opreme bo zaključeno do 20. septembra 2015. Prenovo objekta spremlja vsebinska težnja, da se Galerija Velenje odpre v vseh pogledih in smereh ter da aktivno in z novim zagonom ob pomoči mladih izveninstitucionalnih in mestnih institucionalnih sil prevzame vlogo osrednjega povezovalca, koordinatorja in podpornika domačih akterjev s področja vizualnih umetnosti in kreativnih industrij, ob tem pa ohrani in nadgradi vse dosedanje pridobitve strokovnega dela pri vzdrževanju stalne zbirke in izvajanju osrednje galerijske dejavnosti.
Na atraktivni lokaciji na območju Škale – Hrastovec bomo prodali 11 parcel, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Na tem območju je že urejena vsa komunalna infrastruktura, z Elektrom Celje trenutno sodelujemo pri izdelavi projektnih rešitev. Na razpolago bo tipski projekt, ki ga bodo investitorji lahko prilagodili svojim potrebam. Javni razpis za prodajo teh nepremičnin bomo objavili predvidoma jeseni.
Aprila smo začeli rekonstrukcijo in dozidavo Vile Rožle v Sončnem parku, ki stoji v varovanem območju vrtno-arhitekturne dediščine in je v Registru kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisana kot Velenje – Sončni park (EŠD 10909). Objekt smo vsa leta vzdrževali, vendar je bil zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov potreben temeljite prenove v vseh etažah. Celotna vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 314.716,19 evra. To vrednost  sofinancira program SI-HR v višini 85 %, dodatnih 10 % celotne vrednosti bo krilo nacionalno sofinanciranje, lastni delež Mestne občine Velenje tako znaša 5 %. Za izvajalca del je bil v postopku javnega naročanja izbran konzorcij RGP, d. o. o., in HTZ I. P., d. o. o.
Ena o pomembnih investicij v letošnjem letu je bila rekonstrukcija Jenkove ceste. V sklopu rekonstrukcije je bila urejena površina za pešce in kolesarje, prestavitev in ureditev obstoječega avtobusnega postajališča, prestavitev priključka za glasbeno šolo, odstranitev obstoječih dreves in ponovna zasaditev ter ureditev parkirišč in dovozne poti pred stanovanjskim objektom Jenkova cesta 15–17. Uredili smo vse priključke, novo javno razsvetljavo, vključili elemente za umirjanje prometa ter prehode za pešce in kolesarje. Dolžina rekonstruiranega odseka ceste je 310 m. Z rekonstrukcijo je v celoti zamenjan cestni ustroj in sistem meteorne kanalizacije, ki se izteka v reko Pako. Vrednost izvedenih del znaša več kot 300 tisoč evrov z DDV, vrednost del obnove mostu čez reko Pako pa skoraj 80 tisoč evrov z DDV.