Svetniki potrdili zaključni račun proračuna

Velenje, 24. marec 2016 – Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na 12. seji sveta med drugim sprejeli Zaključni račun proračuna občine Velenje za leto 2015, sprejeli pa so tudi spremembe in dopolnitve odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016.
Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič je predstavila uvrstitev dveh novih proračunskih postavk v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016, in sicer za plačila obresti posojila in za odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna. Poudarila je, da ne gre za povečanje proračuna, saj bomo sredstva prerazporedili iz drugih postavk.
V zaključnem računu proračuna je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 39.472.080 evrov, odhodkov pa v višini 38.625.607 evrov. Presežek prihodkov nad odhodki je dosežen v višini 846.473 evrov. Stanje sredstev na dan 31. december 2015 je izkazano v višini 2.444.461 evrov.
Največ odhodkov in izdatkov v letu 2015 je bilo namenjenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,4 %), oskrbo z vodo (10,3 %), administracijo občinske uprave (8,1 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,6 %), urejanje cestnega prometa (4,6 %), programe športa (4,3 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,9 %), oskrbo s toplotno energijo (3,8 %), druge programe v kulturi (3,8 %), plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (3,7 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,9 %), osnovno šolstvo (2,5 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (2 %) in za socialno varstvo materialno ogroženih (2 %).
Pomembnejše investicije v letu 2015 so bile naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 3,279 milijonov evrov, Podjetniški center Standard – 1,584 milijonov evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,532 milijonov evrov, Regijska galerija Velenje – 1,334 milijonov evrov, obnove cest po programu koncesije – 1,035 milijonov evrov, garaže Gorica – 946 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 817 tisoč evrov, stanovanja Gorica – 344 tisoč evrov, vzdrževanje objektov osnovnih šol – 332 tisoč evrov in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 316 tisoč evrov.