Še vedno sofinancirane MČN

Tam, kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena, morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. V MO Velenje nadaljujejo z zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na teh območjih. S tem namenom bodo tudi letos za obstoječ stanovanjski objekt sofinancirali vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v višini 1.500 evrov, kar znaša 50 % vrednosti.

Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov, ki nimajo urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), to zagotoviti najkasneje do 31. decembra 2027, ostali obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji.

V MO Velenje je na območju brez kanalizacije približno 100 stanovanjskih objektov, ki bodo morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z vgradnjo individualnih MKČN. V aglomeracijah, manjših od 500 PE in večjih od 50 PE, bo nepriključenih ostalo 223 objektov s 698 prebivalci, katerih lastniki bodo morali obstoječe greznice zamenjati najkasneje do 31. 12. 2027 (območja naselij Laze, Arnače, Paški Kozjak in Trebeliško). Ostali nepriključeni objekti izven aglomeracij (798 objektov) pa bodo morali greznice nadomestiti z MKČN ob prvi rekonstrukciji objekta.

V lanskem letu smo odobrili pet popolnih vlog. Višina odobrenih sredstev je skladno z razpisom znašala 1.500 evrov. Za sofinanciranje so v lanskem letu namenili 7.500 evrov proračunskih sredstev.