S stanjem so seznanjeni

Foto: Občina Šmartno ob Paki

Reka Paka je ob močnejših padavinah že večkrat prestopila svoje bregove, najmočneje na sotočju z reko Savinjo. Zaradi tega je bilo naselje Roje v občini Šmartno ob Paki – po prepričanju mnogih tam živečih krajanov – tudi v avgustovski naravni nesreči poplavljeno. Bliža se obdobje, ki so ga v minulih letih zaznamovale običajno močnejše padavine, med občani, ki živijo ob reki Paki, pa rasteta strah in nezadovoljstvo, saj so njene brežine močno poškodovane, a se v zvezi z njimi nič ne dogaja. Ob tem so zgroženi nad informacijo, da naj bi reka ne bila uvrščena v program prednostnih intervencijskih ukrepov. Na Direkcijo RS za vode smo naslovili nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja krajanov in nanja prejeli naslednje odgovore. Posredovala jih je služba za odnose z javnostmi direkcije.

Brežine Pake so zaradi vodne ujme močno poškodovane, a se na njih nič ne dogaja. Kdaj lahko občani, ki živijo ob reki, pričakujejo pričetek urejanja brežin, kakšni bodo ukrepi, ki bodo najprej na vrsti?

»V avgustovskih poplavah je nastala obsežna škoda na vodotokih po Sloveniji. Ker je škode res veliko, dela ne potekajo na vseh poškodovanih odsekih naenkrat, ampak izvedba izrednih ukrepov poteka postopoma, po prioritetah glede na škodni potencial, ki ga predstavlja posamezen vodotok. S stanjem na območju Pake smo seznanjeni. Na tem območju bodo ukrepi v prvi vrsti obsegali selektivno odstranitev odvečne in propadle zarasti na brežinah, odstranitev prekomerno odloženih naplavin ter stabilizacijo dna in brežin struge z namenom zagotavljanja pretočnosti in odvajanja zalednih voda.«

Kako je z uravnavanjem gladin Velenjskega in Družmirskega jezera z zapornicami? Ali to vpliva na vodostaj Pake na območju Občine Šmartno ob Paki?

»Uravnavanje gladin Velenjskega in Družmirskega jezera ne vpliva na vodostaj Pake na tem območju in tudi ne vpliva na potencialno poplavno ogroženost na izlivnem odseku Pake.«

Ali izvedba projekta državnega prostorskega načrta (DPN): Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša kot sestavni del Načrta za okrevanje in odpornost vključuje tudi ureditev izliva reke Pake v reko Savinjo tako, da bo ta preprečeval razlivanje Pake, kar je zdaj, po mnenju mnogih, eden od razlogov za poplave ob močnejših nalivih?

»Sestavni del ukrepa Ureditev Savinje na območju urbaniziranih območij na odseku od Ločice ob Savinji do Letuša kot sestavni del Načrta za okrevanje in odpornost vključuje tudi ureditev izliva reke Pake v reko Savinjo.«

Ena od rešitev za zagotovitev celovite poplavne varnosti območja naj bi bila ureditev suhih zadrževalnikov. Krajani Rečice ob Paki – desni breg se ob tem sprašujejo, ali bodo ti zagotavljali celovito poplavno varnost tudi njihovih domov ali naj že zdaj iščejo nadomestne parcele.

»Vprašanji se nanašata na ukrepe, ki se načrtujejo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Protipoplavni ukrepi so trenutno v fazi projektiranja, zato točne rešitve še niso znane. Vsekakor pa bodo projektne rešitve takšne, da bodo zmanjševale poplavno ogroženost, saj je to osnovno načelo zagotavljanja protipoplavnih ukrepov.«