Razreševanje težav KS Pesje ima močno politično podporo

Pesje, 9. januarja – Na pobudo svetnikov Gibanja Svoboda so se srečali vodstvo KS Pesja, Civilna iniciativa Špeglova, predsednik Odbora za okolje in prostor Mestne občine Velenje Janez Melanšek ter svetnice in svetniki MO Velenje iz Krajevne skupnosti Pesje. To so Lidija Črnko, Franci Lenart, Darinka Vrabič in Jožica Napotnik. Tema sestanka so bili povečani vplivi na okolje v KS Pesje zaradi železniškega transporta premoga in razkladalne postaje (oz. naprave) za praznjenje transportnih enot in pretovor premoga.
Na sestanku so se svetniki seznanili z zaključki treh zborov krajanov, ki so bili izvedeni v preteklem letu. Vsi prisotni so podprli nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje vplivov razkladanja premoga kot tudi emisij hrupa in emisij v zrak zaradi cestnega in železniškega prometa, zajetih v zapisnikih zborov krajanov, ki so dostopni na spletni strani KS Pesje.
V razpravi so izpostavili, da mora vplive na okolje Mestna občina Velenje zagotavljati s strokovnim nadzorom v okviru svojih strokovnih služb ali z zunanjimi izvajalci in ne z Odborom za civilni nadzor. Podprli so sodelovanje Civilne iniciative Špeglova s svetniki MO Velenje za redno spremljanje in izvajanje ukrepov s področja okoljskih vplivov transporta in razkladanja premoga v KS Pesje.
V zvezi s protihrupno ograjo so bila izpostavljena stališča, da je za izboljšanje stanja glede hrupa in drugih emisij treba pripraviti dokumentacijo za izvedbo protihrupne ograje ob Partizanski cesti, za izvedbo ukrepa pa je treba zadolžiti MO Velenje. V razpravi so se dotaknili tudi razvrednotenja nepremičnin zaradi okoljskih vplivov ter predlagali, da naj strokovne službe MO Velenje preverijo možnost začasnega znižanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse krajane v KS Pesje. Naslednji sestanek je predviden 16. januarja.