Prostorki načrt med pošto in Pako

Mestna občina Velenje namerava skladno z določili Občinskega prostorskega načrta izdelati in sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje VE1/120 v Velenju (območje med pošto in Pako). V ta namen je bil v letu 2021 izveden javni natečaj za iskanje najustreznejše urbanistično arhitekturne rešitve za obravnavano območje. Na podlagi prvo nagrajene rešitve so bile izdelane strokovne podlage ter izhodišča za izdelavo OPPN za nepozidano območje med pošto in Pako.

Območje zelenice za pošto ob Paki je največje nezazidano stavbno zemljišče v središču Velenja, zato je izgradnja večnamenskega stanovanjskega kompleksa prioriteta pri reševanju stanovanjske problematike v mestu. Stanovanja bodo skladna z usmeritvami EU trajnostna in ekološka gradnja. Nagrajena rešitev je bila uporabljena kot osnova za pripravo obveznih urbanističnih izhodišč za izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje. Predlagani koncept urbanega parka ohranja odprt prostor, ga nadgradi ter vzpostavlja novo medgeneracijsko območje s stanovanjskimi in socialnimi vsebinami. Pod optimalnimi pogoji bi lahko bil stanovanjski kompleks zgrajen do leta 2027.

Predstavitev bo v sredo, 15. junija, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občina Velenje, (Titov trg 1). Vabljena je vsa zainteresirana javnost.