Prestrukturiranje Velenja je zastavljeno na dobrih projektih

Mestna občina Velenje je pred pomembnimi izzivi, a se na njih dobro pripravljajo in verjamejo, da lahko s skupnim sodelovanjem v vsakem izzivu najdejo najboljše priložnosti za vse. Cilj je zagotoviti pravični energetski prehod SAŠA regije, ustvariti nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, zagotoviti trajnostni, prožen in raznolik gospodarski razvoj ter postopno sanirati in revitalizirati prostorsko ter okoljsko degradirana območja. Ker se zavedajo, da je pomembno, da vsi deležniki v lokalni skupnosti najpomembnejše projekte poznajo ter pri svojem delovanju sledijo istim smernicam in ciljem, so jih ta teden predstavili na seji Sveta MO Velenje in tudi vsem zaposlenim v občinski upravi. Izpostavili so: preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, revitalizacijo Stare elektrarne v Center prihodnosti, izgradnjo Industrijsko-tehnološkega parka TecHubi i4.0 in izgradnjo Poslovne cone Pesje. Velenje bo po uspešnem procesu prestrukturiranja zeleno, pametno in inovativno mesto. Mesto prihodnosti in priložnosti.

Vlada RS je lani sprejela Strategijo za izstop iz premoga, ki Slovenijo zavezuje, da z uporabo premoga preneha do leta 2033. Za Velenje to pomeni prenehanje izkopavanja premoga ter kurjenja premoga za namen pridobivanja električne energije in toplote. SAŠA regija je upravičena do sredstev v višini 174 milijonov evrov, ki jih bomo črpali iz mehanizma Sklad za pravičen prehod.

V sklopu prestrukturiranja regije je eden najbolj zahtevnih projektov prav preobrazba sistema ogrevanja in pomeni prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv ter bo popolnoma neodvisen od premoga. Omogočiti morajo zanesljivo oskrbo s toploto za več kot 40.000 prebivalcev in industrijske uporabnike, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov ter zagotoviti varen in neodvisen vir energije. Že dolga leta neizkoriščen objekt Stare elektrarne želijo revitalizirati in spremeniti v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti, kjer si želijo, da bi imeli sedež obe velenjski fakulteti Fakulteta za energetiko in Fakulteta za varstvo okolja, tu bi imel prostore tudi oddelek Fakultete za polimere in center za razvoj sonaravnih tehnologij. V Centru prihodnosti bi kot podpora gospodarstvu vzpostavili tudi dva testna laboratorija na pobudo regijskih podjetij in potreb. Z izgradnjo industrijsko-tehnološkega parka v Poslovni coni Stara vas bodo zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in hkrati privabili nova podjetja iz okolice. Objekt bo predstavljal pomembno razvojno infrastrukturo v izmeri 5.000 m2 in bo namenjen proizvodno naravnanim zagonskim in inovativnim podjetjem. Na območju, kjer želijo zgraditi Poslovno cono Pesje gre za degradirano industrijsko območje, kjer bodo odkupili potrebna zemljišča in jih komunalno uredili, da bodo primerna za podjetja in investitorje. V prvi fazi, do leta 2025 bodo uredili 2,15 ha zemljišč in jih namenili novi dejavnosti. Seveda jih čaka še več pomembnih projektov kot so energetska sanacija javnih stavb v mestu, postavitev podzemnih zbiralnic odpadkov, ureditev Stantetove ulice in Kardeljevega trga, izgradnja Urbanega parka …

Drugo leto bo Mestna občine Velenje nosilka naziva EU zeleni list. Izvedli bodo številne aktivnosti, s katerimi želijo spodbuditi občanke in občane, da spreminjamo navade in se obnašamo čim bolj trajnostno ter s svojimi dejanji prispevamo k podnebni nevtralnosti. Velenje pa je tudi eno izmed treh slovenskih mest, ki so bila izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.