Pomagajmo prizadetim in poskrbimo tudi za svojo varnost

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, prizadetim v ujmi sporoča, da se lahko na njih obrnejo za informacije o možnih oblikah pomoči. Kontaktna telefonska števila je 03 898 45 01, elektronski naslov pa gpcsd.velen@gov.si. Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer.
V kolikor prebivalci opazijo uhajanje oziroma odtekanje kakšnih snovi v okolje, naj o tem kar najhitreje obvestijo center za obveščanje na številki 112, saj bodo na podlagi tega vse pristojne službe poskrbele za izvedbo ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. S tem se bodo zagotavljale osnovne razmere za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Elektro Celje poziva prebivalce na poškodovanih področjih, da se ne približujejo električnim vodom, ker so v obratovanju. Prav tako opozarjajo vse, ki izvajajo kakršnakoli zemeljska dela na področjih kjer potekajo električni vodi, da o tem obvestijo pristojno nadzorništvo Elektra Celje. S strani Elektra Celja so pripravljeni predstaviti trase vodov, da ne bi prihajalo do dodatnih nepotrebnih poškodb oz. nesreč.

Vse občane, ki pomagajo pri sanaciji posledic ujme pozivajo, da uporabljajo zaščitna sredstva in tako skrbijo tudi za svoje zdravje. Pri delu uporabljajte rokavice, pri prašenju suhega mulja zaščitne maske, umivajte roke in tako zagotavljajte najvišjo možno stopnjo higiene, saj je pri tovrstnih opravilih povečano zdravstveno tveganje.