Pokablitev daljnovoda pri stadionu in zasaditev 100 dreves

V sklopu gradnje tretje razvojne osi bodo med stadionom in Cesto na jezero izvedli tudi polaganje kablovoda. Gre za pokablitev infrastrukturnih vodov, ki jih bodo na pobudo župana MO Velenje Petra Dermola podaljšali tudi v del Žabje vasi. Del trase za pokablitev je bil zajet v državnem prostorskem načrtu, za preostali del Žabje vasi pa so se na podlagi pobud občanov Stare vasi dogovorili z investitorjem. Dela bodo predvidoma potekala do konca februarja 2024.

Izvajalec je začel s pripravljalnimi deli in vzpostavitvijo začasnih gradbiščnih provizorijev in tehnologije v neposredni bližini mestnega stadiona ob jezeru, ki bodo povezani na že obstoječe gradbišče za gradnjo tretje razvojne osi. Za ta namen bo v gozdičku nad stadionom odstranjenih nekaj suhih dreves, ki že danes predstavljajo nevarnost v naravi.

Prednosti daljše pokablitve infrastrukturnih vodov so predvsem tehnične narave. Med pomembne pridobitve prištevajo manj moten sistem oz. zagotavljanje stabilnosti sistema oskrbe z energijo in bolj prijazno urbanistično podobo brez daljnovodov, kar pomeni tudi več prostega zemljišča.

V novembru bodo izvedli tudi nadomestno zasaditev gozdička pri Oazi. Spomnimo, da so konec leta 2022 posekali večje število dreves na tem območju, kar je zaradi slabega stanja dreves predlagal Zavod za gozdove. Posadili bodo 100 dreves različnih velikosti in drevesnih vrst listavcev in iglavcev.