Podžupan Šoštanja Boris Lambizer

Šoštanjski župan Boris Goličnik je 6. januarja za podžupana imenoval Borisa Lambizerja, ki bo to funkcijo opravljal nepoklicno in bo zadolžen predvsem za koordinacijo dela delovnih teles Občine Šoštanj, koordinacijo dela s krajevnimi skupnostmi, pomoč županu pri delu na področjih cestnega gospodarstva, komunalnih zadev, zaščite in reševanja, sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov in strateških dokumentov Občine Šoštanj, za aktivno sodelovanje pri realizaciji projektov in ostale naloge po pooblastilu župana. V času županove odsotnosti bo podžupan zadolžen za nadomeščanje župana pri opravljanju vseh nalog iz pristojnosti župana.

Boris Lambizer ima bogate izkušnje na področju lokalne samouprave, saj je že četrti mandat član Občinskega sveta, pred tem je bil osem let predsednik Krajevne skupnosti Lokovica, že vrsto let pa je aktiven na področju zaščite in reševanja.