Pitna voda je bila v letu 2021 varna za pitje

Komunalno podjetje Velenje uporabnikom zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, prav tako izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode po celotni Šaleški dolini. Skupno s pitno vodo oskrbujejo 43.669  prebivalcev, kar predstavlja 97,4 % prebivalcev v vseh treh občinah. V letu 2021 so v vseh treh občinah uporabnikom dobavili 2.913.602 m3 pitne vode, kar je za 32.000 m3 ali 1,09 % manj kot v letu 2020.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode izvajajo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) z notranjim nadzorom na osnovi sistema HACCP (analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Poleg tega se skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod. Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajajo na vseh sistemih redne dezinfekcije pitne vode z minimalnimi količinami klora. To je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse.

V letu 2021 je bilo za namen notranjega nadzora po celotnem vodovodnem omrežju odvzetih 1143 vzorcev pitne vode. V 926 vzorcih so bile opravljene redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize vode. Za ostale nadzore je bilo odvzetih 217 vzorcev vode, med njimi tudi 5 vzorcev za razširjene preiskave. Večina analiz je bila opravljena v lastnem tehnološkem laboratoriju Komunalnega podjetja Velenje. Republiški nadzor oziroma laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 2021 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Maribor). Rezultati preskušanja pri republiškem in notranjem nadzoru so pokazali, da je bila voda primerne kakovosti in zdravstveno ustrezna ter skladna z zakonodajnimi zahtevami. Pri zaznanih neskladjih ni bilo odstopanj v parametrih, ki bi lahko pomenili tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode. Podatki o koncentracijah analiziranih parametrov v pitni vodi so prikazani v tabeli na povezavi Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini.

Povezava do letnega poročila: https://www.kp-velenje.si/images/Dokumenti/Tehnologije_in_nadzor/Letno_poro%C4%8Dilo_o_skladnosti_pitne_vode_v_letu_2021.pdf