Pismo o posegu v zaščitni gozdni rob zaradi širitve deponije

Objavljamo pismo krajanov Stare vasi – prve razvojne iniciative, ki se nanaša na poseg v zaščitni gozdni rob Velenja zaradi širitve deponije odpadkov in vnosa novih dejavnosti za skladiščenje, ravnanje ter predelavo surovin, nenevarnih in nevarnih odpadkov.

Spoštovane občinske svetnice in svetniki, pozivamo vas, da prekinete nerazumen in nesmiseln postopek umestitve deponije odpadkov ter ostalih za okolje in življenje škodljivih dejavnosti. S skupnimi močmi pomagajte poiskati primernejšo lokacijo za navedene dejavnosti, ki ne sodijo na rob stanovanjskega naselja, kjer bodo uničile zaščitni gozd in še dodatno degradirale Škalsko jezero kot eno osnovnih krajinskih vrednot mesta Velenja. Menimo, da je na območju Mestne občine Velenje veliko degradiranih in za tovrstno dejavnost primernejših lokacij in že obstoječih zgradb, predvsem zaradi zapiranja Premogovnika Velenje in njemu pripadajočih zemljišč v industrijskem območju, ki poteka vse od Gorenja do TEŠ.
Kot veste, je naš gozd še zadnja bariera pred škodljivimi vplivi bodoče avtoceste, zaščita pred erozijo tal, vplivi močnih severnih vetrov in klimatski blažilec vročinskih valov. Predvsem pa je ta gozd sestavni del zaščitnega zelenega obroča okoli našega mesta, prostor za stik z naravo, rekreacijo in otroško igro. S predvidenim posegom bomo vse našteto izgubili.

To ni le naše mnenje, sklicujemo se na pridobljeno uradno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da državni nosilci urejanja prostora ta gozd opredeljujejo kot prostor z izjemnim pomenom za celotno mesto Velenje, ki naj se ohrani in ki naj se mu vrne odvzet status gozda s posebnim pomenom. Iz pridobljene dokumentacije je razvidno, da so bili izdelovalci prostorske dokumentacije in Mestna občina Velenje s tem dejstvom seznanjeni že pred časom. Dokumentacijo bomo v kratkem predstavili javnosti.
Prepričani smo, da je ustavno zagotovljena pravica do čistega in zdravega življenjskega okolja nad vsako ideološko in politično delitvijo in pričakujemo vaš enoten nastop proti enostranskim interesom kapitala in elit vseh vrst, v skupno korist vseh krajank in krajanov.
Vaš glas ima moč, da predviden poseg prepreči takoj in zaščiti naše skupne ustavno zagotovljene pravice, preden bi jih bilo treba predati v obravnavo državnim institucijam.

Pozivamo vas, da s svojim glasom aktivno sooblikujete prihodnost Velenja; prihodnost, ki gradi na ohranjanju zdravega bivalnega okolja in kvalitetni nadgradnji prostorskih kvalitet, ki smo jih soustvarjali prebivalci Velenja vse od njegovega nastanka. Vabimo vas, da zapišete novo zgodbo, zgodbo, v kateri temelji razvoj mesta na čistem okolju, strokovnem razmisleku in pravični vključenosti vseh članov družbe.
Vabimo vas in vse ostale občanke in občane, ki verjamejo v pravičen in zdrav razvoj našega mesta, da se nam pridružite v torek, 23. maja, ob 7.30, pred pričetkom 5. redne seje Sveta Mestne občine Velenje. Pred občinsko stavbo vam bomo izročili podpise podpore naših krajank in krajanov ter vam predstavili in izročili uradno dokumentacijo, ki priča o posebnem pomenu našega gozda kot sestavnega dela zaščitnega zelenega obroča okoli našega mesta.

V imenu krajanov Stare vasi: Prva razvojna iniciativa Stara vas (po abecednem redu): Hans Avberšek, Andrej Borovnik, Aleksandra Dolenec Gojević, Gregor Gojević, Ina Kukovič Borovnik, Boštjan Naraločnik in Jernej Oprešnik.