Pismo ministrstvu: problematika preobremenitve v ambulantah

Zdravniki specialisti družinske medicine, pediatrije in šolske medicine Zdravstvenega doma Celje
Gregorčičeva 5 3000 Celje

Zadeva: Problematika preobremenitve v ambulantah družinske medicine, primarne pediatrije in šolske medicine

Spoštovani

S tem pismom seznanjamo pristojno ministrstvo, zdravstveno zavarovalnico, zdravniško zbornico in širšo javnost s problematiko preobremenitve v ambulantah družinske medicine in pediatrije/šolske medicine v Zdravstvenem domu (ZD) Celje. Na to problematiko so z javnim pismom v začetku decembra že opozorili tudi kolegi iz ZD Maribor. Kot so v svojem pismu zapisali, gre za težave z zapletenim ozadjem. Z vsebino pisma mariborskih kolegov se zdravniki ZD Celje v celoti strinjamo. Tudi naše delovanje poteka v izrednih razmerah, zato spodaj podajamo zahteve in tudi predloge rešitev.

  1. Zahtevamo takojšnjo ureditev razmer, da bo zdravnik končno imel čas za pacienta, kar v prvi vrsti vključuje predvsem administrativno razbremenitev, tj. umik vseh nepotrebnih administrativnih del oz. del, ki bi jih lahko opravljale druge službe.

    Zahtevo utemeljujemo predvsem z vidika ogrožanja varnosti našega dela, saj pri trenutnem načinu dela po principu tekočega traku, ki je hkrati prekomerno obremenjeno z urejanjem administracije, ni več mogoče zagotoviti dobre kakovosti obravnave pacientov. To močno kvari odnos med nami in pacienti, ki imajo upravičeno pogosto občutek, da se jim ne posvetimo dovolj. Zdravniki smo izvedenci v diagnostiki in zdravljenju bolezni, ne znajdemo pa se v vlogi administrativnih delavcev in zavarovalnih agentov. Zdravstvena oskrba pacientov je torej zaradi takega načina dela neustrezna, nevarna za paciente in tudi za zdravnike. Zaradi izjemnega časovnega pritiska, kateremu smo podvrženi zdravniki družinske medicine pri svojem delu, se objektivno povečuje verjetnost nastanka strokovnih napak.

  2. Zahtevamo, da nam nosilci zdravstvene politike in ostale institucije s pristojnostmi na področju zdravstva ustvarijo razmere, v katerih bosta družinska medicina in primarna pediatrija postali bolj privlačni za mlade kadre.
    Zahtevo utemeljujemo s kritično potrebo, da se v sistem privabi mlade zdravnike, ki se bodo z veseljem odločali za specializacijo iz družinske medicine in primarne pediatrije. Obe specializaciji nudita zdravniku nadvse pomembno vlogo v skupnosti in hkrati omogočata strokovno rast, ker lahko med drugim zdravnik v svoje delovanje vključuje delček vseh ostalih specializacij. Izvaja lahko male kirurške posege, oskrbi samostojno lažje poškodbe, odstranjuje tujke, izvaja preventivno službo, v resnici lahko skrbi za vse družinske člane.
  3. Tudi v bodoče pričakujemo izvajanje ambulantnega dela le enkrat tedensko v popoldanskem času (namesto ponekod aktualnega dvakratnega), če bodo za to zagotovljene prostorske zmožnosti v ZD, saj bomo tako mladim kolegom z družinami omogočili lažjo prilagoditev družinskega življenja službenemu.
  4. Zahtevamo uveljavitev standardov in normativov za delo zdravnikov v družinski medicini in pediatriji na primarnem nivoju, zapisanih v kolektivni pogodbi, tudi v praksi.
    Svoji zahtevi utemeljujemo s citatom pravnega svetovalca Praktikuma Gorazda Pereniča o delu zdravnikov družinske medicine na dveh deloviščih: »Skladno z ustavno določenimi temeljnimi pravicami ter določbami veljavne zakonodaje o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju in pacientovih pravicah namreč vsakomur pripadajo varne, kakovostne in dostopne zdravstvene storitve. Prekoračitev normativov in zahteve za delo na več delovnih mestih sočasno zato niso samo delovnopravno vprašanja, temveč tudi ali celo predvsem vprašanja dostopnosti kakovostnega in varnega zdravstva. Zdravnik družinske medicine, ki je na razpolago prevelikemu številu pacientov, v resnici namreč zares ne nudi strokovno pričakovane in pravno predpisane oskrbe nobenemu od svojih pacientov. Hkrati tak sistem zdravnika sili v tvegan ali celo nedovoljen položaj….«

Zdaj je žogica torej na strani vas, naslovnikov tega pisma, ki ste akterji dogajanja v zdravstvu. Glavni deležniki so v prvi vrsti pacienti. Zdravniki pa zdaj od vseh vas zahtevamo ukrepe! Nič več vas ne prosimo, saj so spremembe pogojev našega delovanja, katerih izvedba je v vaši pristojnosti, nujne.

V nasprotnem vas kot predstavniki nosilnega poklica v zdravstvu z vso odgovornostjo opozarjamo, da sledi kolaps sistema. Pri tem poudarjamo, da bi bilo za nas popolnoma nesprejemljivo dopustiti kaj takega, saj gre za osnovni interes prebivalstva Republike Slovenije. Slovenski model primarnega zdravstva je do nedavnega predstavljal vzor ureditvam v drugih državah. Kadrovska podhranjenost pa je zdaj v zdravstvu primarnega nivoja v Republiki Sloveniji tako velika, da službe skorajda ni več mogoče organizirati. Mladi se za družinsko medicino sploh ne odločajo več, tisti, ki so vključeni v sistem, pa izgoreli odhajajo. V interesu vseh deležnikov je, da se razmere izboljšajo, zato vas pozivamo, da naše predloge in druge predloge, ki jih v teh dneh prejemate s strani stroke, upoštevate.

Lep pozdrav,

Zdravniki družinske medicine, pediatri in šolski zdravniki ZD Celje,
V njihovem imenu:
Strokovni vodja ZD Celje, Marko Drešček, dr.med. Direktorica ZD Celje, mag. Alenka Obrul