Odgovornost imamo vedeti, kaj se dogaja v PV in TEŠ

Velenje, 26. oktobra – Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih sta sklicala sestanek s predstavniki energetskih družb – Premogovnika Velenje (PV), TEŠ, HSE, predstavniki sindikatov zaposlenih in družbe ELES z namenom, da se vsi seznanijo z dejanskimi vzroki za začasno zaustavitev proizvodnje v TEŠ in stanjem v Premogovniku Velenje. Na sestanek so povabili tudi ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra, ki pa se je opravičil.

Peter Dermol je povedal, da se zaveda, da lokalne skupnosti nimajo pristojnosti poseganja v poslovne odločitve, da pa imajo pristojnost in odgovornost vedeti oz. imeti informacije o  poslovnih odločitvah, ki so vezane na socialno in delovno varnost zaposlenih ter na oskrbo s toplotno energijo Šaleške doline. Zato je predlagal razpravo o ključnih točkah za obe lokalni skupnosti: o razlogih za izklop TEŠ iz energetskega omrežja in vplivih na oskrbo s toplotno energijo, o stanju v PV glede načina in zmožnosti izkopa premoga, posledicah za socialno in delovno varnost zaposlenih, stanju na področju uvoza tujega premoga ter ukrepih za preprečevanje vplivov razkladanja premoga na Krajevno skupnost Pesje.

Odklop TEŠ je začasen, uvoz premoga časovno omejen

Prisotni so se seznanili z informacijami, da je izklop TEŠ začasen in ga je predlagal direktor družbe ELES s ciljem povečanja deponije premoga ter omilitve potencialnih tveganj pri oskrbi državljanov z električno energijo v hladnejših dneh, ki jih pričakujemo v decembru, januarju in februarju. PV si prizadeva čim hitreje odpraviti tehnične težave, ki jih ima pri izkopu premoga in še v novembru zagotoviti večje količine izkopanega premoga, hkrati pa si, da bi povečali zanesljivost proizvodnje, prizadevajo pridobiti sredstva za nakup dodatne odkopne opreme, ki pa ga mora odobriti Slovenski državni holding. Posledično to pomeni tudi zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za povečanje števila zaposlenih na jamskih deloviščih, prav tako pa je nujno zagotoviti čim bolj optimalne delovne razmere s poudarkom na čim višji stopnji varnosti zaposlenih. Do problema pomanjkanja kompetentne delovne sile je prišlo predvsem zaradi letnice 2033, ki je določena za začetek zapiranja PV. Uvoz premoga je prehodnega značaja in bo predvidoma trajal dve leti. PV in TEŠ obljubljata, da bosta s kratkoročnimi in srednjeročnimi ukrepi v čim krajšem času zelo omilila neprijetne posledice transporta in razkladanja tujega premoga v Šoštanju in Pesju.

PV: zakon o zapiranju, povišati ceno premoga

Prisotni so se strinjali, da je treba čim prej sprejeti Zakon o postopnem zapiranju PV in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije; lokalni skupnosti Velenje in Šoštanj bosta skupaj s TEŠ, PV in Komunalnim podjetjem Velenje preučili vse možnosti za ohranitev sedanje cene premoga za stabilno in cenovno sprejemljivo oskrbo ogrevanja v Šaleški dolini. Vsi prisotni so se strinjali, da podpirajo prizadevanje Premogovnika Velenje za pridobitev dodatnih sredstev za nakup opreme in odpiranje dodatnega odkopnega polja (tretjega) ter da se PV prizna višja cena premoga za proizvodnjo električne energije.

Na sestanku so bili poleg župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, župana Občine Šoštanj Darka Meniha, podžupana Občine Šoštanj Vikija Dreva prisotni direktor družbe ELES Aleksander Mervar, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, direktor TEŠ Mitja Tašler, generalni direktor PV dr. Janez Rošer, direktor PV Aleš Logar, direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, vodja Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj dr. Franc Žerdin ter predsednika Sindikata SPESS Simon Lamot in Sindikata TEŠ Danijel Tajnik.