Objavljena prednostna lista prosilcev za občinska stanovanja

Mestna občina Velenje je na spletni strani (v četrtek, 7. decembra, pa tudi v Našem času) objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Na javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj je prispelo 367 vlog; na listo A se je uvrstilo 239 prosilcev, na listo B pa 51. Stanovanja po novi listi dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bodo dodelili v naslednjih letih, ni mogoče predvideti. Glede na dosedanje izkušnje, ocenjujejo, da jih bodo vsako leto lahko razdelili vsaj 50.

Na javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj je prispelo 367 vlog. Od prispelih vlog je bilo 11 zaradi neizpolnjevanja potrebnih pogojev zavrnjenih, od upravičenih je 57 vlog za zamenjavo stanovanja. Nove prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se od 1. 12. 2023 pričnejo uporabljati za dodeljevanje praznih in sproti izpraznjenih neprofitnih stanovanj. Istočasno se s 1. 12. 2023 prenehajo uporabljati liste iz leta 2020. Prosilce smo obvestili o številu prejetih točk na razpisu, prav tako so prejeli odločbe o zaporednem mestu na prednostni listi.

Prednostna lista zajema listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu so zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj sta sestavljena posebna seznama A in B.

Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, ne bodo objavili, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bodo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine.

Listi sta na ogled tudi v avli Mestne občine Velenje.