Nove cene zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov

Na majski seji sveta so svetnice in svetniki obravnavali tudi poročila in načrte o izvajanju lokalne gospodarske javne službe o ravnanju z odpadki. V zadnjih dveh letih v času epidemije smo tudi v Velenju zaznali večje količine tako zbranih kot oddanih kosovnih odpadkov. Na področju ravnanja odpadkov ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelamo ali uporabimo.

V letu 2021 je koncesijsko podjetje PUP-Saubermacher storitve izvajalo nemoteno. Poleg rednih dejavnosti so začeli z zbiranjem odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, povečali so osveščanje glede zmanjšanja količin odpadkov, izvedli so tudi anketo o zadovoljstvu odjemalcev. Frekvenca odvoza odpadkov se v 2021 ni spremenila, prav tako je nemoteno obratoval zbirni center. Intervencijska ekipa prav tako sproti izvaja čiščenje za urejeno okolje in javno površino, je povedal direktor podjetja Janez Herodež.

V preteklem obdobju so se razmere na trgu, ki vplivajo na povišanje stroškov ravnanja z odpadki, drastično spremenile. Povišale so se cene energentov, predvsem goriv, zato je pri zbiranju in prevozu prišlo do višanja stroškov, prav tako so se dvignili stroški dela zaradi zakonodajnih sprememb oziroma uskladitev s kolektivno pogodbo. Če razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega 10 % od potrjene cene, mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Svetnice in svetniki so potrdili novo predlagano ceno gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki znaša 0,21424 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,00354 EUR/kg in cena storitve 0,21070 EUR/kg. Potrdili so tudi novo predlagano ceno gospodarske javne službe zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov, ki znaša 0,14042 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,00354 EUR/kg in cena storitve 0,13688 EUR/kg. Cene začnejo veljati s 1. julijem 2022.