Nova vodstva vaških skupnosti

Prejšnji mesec so potekali po 10 vaških skupnostih (VS) Občine Šmartno ob Paki zbori krajanov. Na njih so udeleženci med drugim v odbore izvolili svoje predstavnike. V osmih so bili pri tem uspešni, v dveh (Šmartno ob Paki in Mali Vrh) pa zaradi nesklepčnosti ne.
Skladno s Statutom Občine Šmartno ob Paki je prve seje novo izvoljenih vaških odborov sklical župan Janko Kopušar, ki se je tokrat odločil, da bo nanjo hkrati povabil vse predstavnike vaških skupnosti, izvoljene na zborih krajanov. Tako je sredi tega meseca potekala v kulturnem domu Šmartno ob Paki konstitutivna seja osmih odborov VS, na kateri so bili izvoljeni njihovi novi predsedniki in podpredsedniki.
VS Gavce-Veliki Vrh bo v tem mandatu vodil Marko Tuk, njegov namestnik je podžupan Občine Šmartno ob Paki v preteklem mandatu Janko Avberšek; za predsednika VS Gorenje je bil izvoljen Miha Zager, nadomeščal ga bo Vinko Jeličić; predsednica VS Paška vas je postala Mojca Pečovnik, za njenega namestnika je bil imenovan Miha Ažman; prvi mož VS Podgora bo naslednja štiri leta Aleš Zupan, za njegovo namestnico je bila izbrana Nika Medved; VS Rečica ob Paki bo v mandatu 2022–2026 vodila Meta Kos Lemež, njen namestnik je Nejc Mandelc; novi predsednik VS Skorno je Žiga Gorjup, njegova desna roka v odboru je Katja Ramšak; VS Slatina je dobila povsem žensko vodstvo. Za predsednico je bila izvoljena Majda Drev Kumer, za njeno namestnico pa Melita Terbovšek; Peter Rogel nadaljuje funkcijo predsednika VS Veliki Vrh-Gavce, njegov namestnik je Vlado Dobnik. V VS Šmartno ob Paki in Mali Vrh pa bodo morali na konstituiranje vaških odborov ter volitve predsednikov in njihovih namestnikov zaradi nesklepčnosti še počakati.