Manj prihodkov in odhodkov kot so načrtovali

Članice in člani Sveta Občine Šoštanj so brez pripomb sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2018. V proračun se je nateklo 13.800.000 evrov, kar je sicer 14 odstotkov več kot v letu 2017, a 7 odstotkov manj kot so načrtovali. Največji delež prihodkov, 66 odstotkov, so predstavljali davčni prihodki. Odhodki so bili realizirani v višini 12.700.000 evrov, kar predstavlja 81 odstotkov vseh planiranih odhodkov in izdatkov.