Krajanom je resnično mar za okolje, v katerem živijo

Na petkovem zboru krajanov Stare vasi so predstavniki MO Velenje predstavili pogled občine na nadaljnji razvoj KS Stara vas in strateške projekte, predvidene v njihovem okolju, to so 3. razvojna os, nadaljnji razvoj poslovnih con in objezerski turizem. Podrobneje jim je bila predstavljena tudi možnost prestavitve podjetij Dinos, d. o. o., PUP, d. o. o., in PUP Saubermacher, d. o. o., iz obstoječih lokacij v Stari vasi na območje nekdanjega glinokopa. Na zboru, ki se ga je udeležilo več kot 100 krajanov, so sklenili, da si bodo nov predlog investitorja glede ureditve deponije komunalnih odpadkov skupaj ogledali na terenu.

Župan razume pomisleke in strahove

Župan Peter Dermol je krajanom obljubil, da se bo boril, da bodo zadoščeni širši interesi, ki bodo zagotavljali kakovostno bivalno okolje in hkrati omogočali nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj mesta. »Razumem pomisleke in strahove krajanov Stare vasi. Naša poglavitna naloga bo ohraniti kvaliteto bivanja in čim več zelenih površin. Krajane sem povabil k sodelovanju in jim zagotovil, da bomo iskali konsenz med njihovimi željami in nadaljnjim razvojem.«

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila prostorsko urejanje območja skozi leta. Odlok o deponiji komunalnih odpadkov je bil sprejet že leta 1989 in se je večkrat spreminjal. Bistvena sprememba in dopolnitev veljavnega prostorskega akta je bila v letu 2007, ko se je na lokaciji dovolila gradnja Centra za ravnanje z odpadki (zbiranje, sortiranje in razvrščanje komunalnih odpadkov). »Namenska raba območja je ostala nespremenjena in se s predlaganim projektom ureditve ne bo spremenila. Na tem območju bi investitor uredil modernejši zbirni center, odpadke pa bi, kot zdaj, vozili v Celje,« je dejala.

Predlog je, da bi območje, kjer je danes vrtnarija PUP, namenili gradnji oskrbovanih stanovanj, stavbo, kjer je podjetje PUP Saubermacher, pa bi odstranili. Župan je povedal, da je pobuda za prestavitev Dinosa prišla s strani krajevne skupnosti, saj je danes na lokaciji, ki je neposredno ob stanovanjskih hišah. Če se s tem ne strinjajo, tega ne bodo naredili.

Pobude krajanov bodo preučili

Glede ureditve deponije komunalnih odpadkov je bilo krajanom zagotovljeno, da bodo njihove pripombe in pobude, ki so jih dali v začetku maja na izhodiščne predloge, urbanisti skrbno preučili in bodo podlaga za izdelavo nove variantne zasnove posegov na obravnavano območje. Šele nato sledi priprava osnutka odloka in javna razgrnitev ter javna obravnava sprememb in dopolnitev odloka, katerega namenska raba zemljišč se ne spreminja. Nov predlog investitorja si bodo z županom ogledali tudi na terenu, kjer bodo jasno vidne gozdne meje v prostoru.