Konstitutivna seja novega mestnega sveta

V ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.
Na dnevnem redu seje novega sklica Sveta Mestne občine Velenje bo med drugim občinska volilna komisija podala poročilo o izidu volitev v svet in volitev župana, imenovali bodo tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, mandatna komisija bo podala poročilo za potrditev mandatov članom sveta in ugotovitev izvolitve župana, imanovana bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.