Kompostiranje in ločevanje odpadkov boljše kot kurjenje

V času jesenskih opravil na MO Velenje prejemajo več obvestil/prijav zaradi kurjenja odpadkov v naravi. Tovrstno početje je neprijetno za sostanovalce, škodljivo za ljudi in naravo, zato je z odlokom tudi prepovedano in se lahko sankcionira. S kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem ogrožamo svoje zdravje in zdravje drugih.

Biološke odpadke (ostanke z vrtov, travo, zeleni odrez) je koristno in priporočljivo kompostirati. Ostale komunalne odpadke je potrebno ločevati in redno odnašati ter jih odlagati v zabojnike na naslovu bivališča oziroma v zbiralnice za zbiranje sekundarnih surovin (papir in papirna embalaža, steklena embalaža). Komunalne odpadke je možno brezplačno oddati tudi v zbirnem centru (nekdanjem odlagališču komunalnih odpadkov pri mestnem stadionu ob Škalskem jezeru).

V skladu s 3. točko drugega odstavka 5. člena Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 8/2011) je prepovedano kuriti vse vrste odpadkov na območju Mestne občine Velenje, v skladu z 29. točko drugega odstavka 5. člena navedenega odloka pa je ob nedeljah in praznikih prepovedana uporaba vrtnih kosilnic ali drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih.

Za neupoštevanje prepovedi v odloku je za posameznika predpisana globa 200 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 800 evrov in za odgovorno osebo 300 evrov. Prav tako je skladno z 10. odstavkom 4. člena navedenega odloka za posameznika predpisana globa 400 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 1200 evrov in za odgovorno osebo 400 evrov, v kolikor ne upoštevajo navodil in odredb uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili odloka.