Javni razpis za letni program športa

Velenje, 10. januarja – Mestna občina Velenje je objavila javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, ki je odprt do 6. februarja. Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 na področju športa sofinancirajo področja: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in športna promocija. Razpis je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi).
Občina temu področju namenja 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že tretjič zapored za šport namenja dodatnih 100 tisoč evrov, saj želi ohranjati športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.
Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.