GZS apelira k čimprejšnji realizaciji 3. razvojne osi

V pismu vladi Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da podpira vse aktivnosti v podporo uresničitvi celotne 3. razvojne osi. »Izgradnja sodobne prometnice je vitalnega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ob celotnem severnem kraku, zato sta v prizadevanjih za čim prejšnjo realizacijo severnega kraka 3. razvojne osi tesno povezani sosednji regiji – savinjsko-šaleška in koroška. Na tem območju živi dobrih 130.000 prebivalcev, upravičenih do enakopravnega in celovitega razvoja v primerjavi z ostalimi regijami v Republiki Sloveniji. Gre za močno gospodarsko bazo države, saj obe regiji, za kateri je značilna izrazita izvozna usmerjenost, letno ustvarita preko 4 mrd evrov prometa.«

Zaradi vseh teh utemeljitev GZS apelira na Vlado RS, da se zavzame za pospešitev projekta izvedbe 3. razvojne osi. »Pričakujemo, da bo DARS ne glede na vloženo pobudo za ustavno presojo umeščanja trase med Velenjem in Šentrupertom s strani občin Polzela, Braslovče in Šmartno ob Paki, nadaljeval z vsemi potrebnimi aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja in začel z gradnjo v letu 2019. Navedena trasa, umeščena v prostor z državnim prostorskim načrtom, učinkovito povezuje Koroško, Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino z avtocesto, hkrati pa za slednjo predstavlja tudi edino rešitev izmed vseh obravnavnih tras«, so zapisali v pismu vladi.