GURS zahteva podatke o nepremičninah

Ljubljana – S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin so bili na novo predpisani zavezanci za pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin, ki jo vodi Geodetska uprava RS.
V ETN je treba poročati o tistih sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (zavezanci za DDV) in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ne glede na to, ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična oseba. Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za posle sklenjene v preteklem mesecu.
Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev oziroma prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, poroča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo. GURS je letos poostril nadzor nad poročanjem in kršitve ustrezno sankcionira. Za opustitev oziroma nepravočasno poročanje zakonodaja predvideva denarne kazni, ki segajo od 1.000 do 10.000 EUR.