Gospodarske družbe SA-ŠA regije poslovno leto 2022 zaključile z izjemnimi pozitivnimi rezultati

Na Ajpesu v velenjski izpostavi so pripravili informacije o poslovanju družb za preteklo leto. Iz njihovega poročila je razvidno da je 1.235 gospodarskih družb je ustvarilo za 62 mio evrov neto čistega dobička, kar je za 49 % več kot v poslovnem letu 2021. Vrednost izkazanega neto čistega dobička gospodarskih družb v regiji je tako v absolutnem znesku dosegla najvišjo raven doslej. Pozitivni trendi v letu 2022 so vidni tako na rasti prejemkov na transakcijske račune gospodarskih družb pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji kot na rasti postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida družb. V primerjavi s poslovnim letom 2021 je v letu 2022 razvidna rast: dolgoročnih finančnih naložb, kratkoročnih sredstev, kratkoročnih finančnih naložb, kratkoročnih poslovnih terjatev, denarnih sredstev, kratkoročne zadolženosti, prihodkov, prihodkov na domačem in tujem trgu, neto čistega dobička, ter izboljšanje kazalnikov gospodarnosti in produktivnosti.

V Informacijo o rezultatih poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov v letu 2022 na območju SAŠA regije so vključene občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Solčava, Rečica ob Savinji, še dodajajo na Ajpesu v velenjski izpostavi.